All Events in Number 1 Gallery (41)

February 4Saturday

April 22Saturday

May 27Saturday

  • นิทรรศการ "Lady and Chandelier"

    May 27, 2017 to June 24, 2017Number 1 Gallery พวกเธอคือภาพสะท้อนชีวิตของเพศสตรีที่พร้อมจะกลายเป็นนางปีศาจคลั่งแม้ภายนอกที่ดูเหมือนอ่อนโยนนุ่มนวล ทว่าภายในกลับทานทนเข้มแข็งเธอต่างรู้ดีว่าสิ่งใดคุ้มค่าคู่ควร เสี่ยงให้ตัวเธอเอง เธอต่างยืนหยัดและไม่ Organized by NEWS PORTFOLIOS*NET | Type: art, exhibition, painting

July 1Saturday

August 5Saturday

September 9Saturday

December 2Saturday

February 3Saturday

May 5Saturday

  • นิทรรศการ "ปรัมปรา" (MYTH)

    May 5, 2018 to May 26, 2018Number 1 Gallery นิทรรศการปรัมปราของ พัทธ์ ยิ่งเจริญ เป็นการเล่าเรื่อง เรื่องราวในอดีต เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เพื่อเป็นกระจกสะท้อนมาสู่ปัจจุบันผ่านทัศนะของตัวศิลปิน ผ่านการหยิบยืม “ภาพ” ในอดีต ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย ภ Organized by NEWS PORTFOLIOS*NET | Type: art, exhibition, painting

June 2Saturday

Popular Event Types

View All

© 2009-2018   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service