All exhibition Events (39)

Featured Event

March 31Friday

April 29Saturday

May 2Tuesday

May 5Friday

May 22Monday

  • นิทรรศการ "CITYSCAPE Vol. 1"

    May 22, 2017 to July 2, 2017Many Cuts Art Space นิทรรศการ CITYSCAPE Vol. 1 ศิลปิน: อเล็กซ์ เฟซ l อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ l นรเศรษฐ์ ไวศยกุล l อุทัย นพศิร ภัณฑารักษ: ไลลา พิมานรัตน ระยะเวลาจัดเเสดง: 20 พฤษภาคม - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สถานที่จัดเเสดงงาน Organized by NEWS PORTFOLIOS*NET | Type: art, exhibition

May 27Saturday

May 30Tuesday

  • นิทรรศการ "ไทยทำ...ทำทำไม"

    May 30, 2017 to August 27, 2017Museumsiam ไทย อยู่ ไทย กิน ไทย ใช้ ไทย เล่น ไทย บูชา ไทย สรรหา ไทย ประดิษฐ์ ร่วมสัมผัสความเป็น "ช่างประดิษฐ์ของคนไทย" ในนิทรรศการหมุนเวียนชุด "ไทยทำ...ทำทำไม" นิทรรศการที่จะเผยให้เห็นความ “ช่างประดิษฐ์” ที่อยู Organized by NEWS PORTFOLIOS*NET | Type: art, exhibition

May 31Wednesday

June 3Saturday

  • นิทรรศการ "ไร้มลทิน" (Whitewash)

    June 3, 2017 to July 22, 2017Gallery VER ไร้มลทิน (2015-2016) ปิดเทอมฤดูร้อนปี 2010 บรรยากาศความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผมและเพื่อนๆไม่สามารถกลับบ้านได้ พวกเราจึงไปอาศัยอยู่รวมกันที่บ้านของเพื่อนคนหนึ่ง Organized by NEWS PORTFOLIOS*NET | Type: art, exhibition, painting

© 2009-2017   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service