นิทรรศการ "Patarut Sayasevi"

Event Details

นิทรรศการ "Patarut Sayasevi"

Time: February 25, 2018 to March 25, 2018
Location: Head in the clouds artspace
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/headi…
Phone: 064 992 9619
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Feb 27, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการผลานศิลปะ ภัทรุตม์ สายะเสวี
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2561
ณ Head in the clouds artspace

ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะชุดที่นำมาจัดแสดง ที่ Head in the clouds 2561 นี้ มีรูปแบบของ
ผลงานที่มีความสด ความสว่างของสี และเนื้อหากล้าใช้น้ำหนัก และ โทนสีที่ตัดกัน
หลายๆชิ้นงานมีการผสมผสานการใช้วิธีการปะติด (collage) ด้วยวัสดุต่างๆ ได้อย่างกลมกลืน
composition(องค์ประกอบศิลป์) นำเสนอความเรียบง่าย แต่งาม เรื่องราวความหมายความประทับใจต่อบุคคลสำคัญ คนในครอบครัวญาติคนรู้จัก
และภาพทิวทัศน์ อันเป็นประสบการณ์ตรงของศิลปินกับชีวิต ที่จังหวัดน่าน
***
อธิบาย ผลงานภาพนามธรรม (Abstract)
การสร้างสรรค์ผลงานใช้รูปทรงอิสระ ไม่มีข้อแม้ในเรื่องของรูปทรง เป็นลักษณะสากลโลกไม่บ่งบอกชาติหรือลักษณะของแต่ดินแดน
ถ่ายทอดการรับรู้ พื้นผิวแสง และสีตามความต้องการของศิลปิน
รูปภาพที่ออกมา สามารถสื่อให้คนดูอิสระที่จะคิดอย่างไรก็ได้ตามเหตุผล และประสบการณ์ของตนเอง
การมองผลงานจึงป็นเรื่องของปัจเจก ตามแต่จินตนาการ ไม่มีถูกหรือผิด


ศิลปิน ภัทรุตม์ สายะเสวี
เป็นคนกรุงเทพฯ แต่กำเนิด เรียนศิลปะที่วิทยาลัยช่างศิลป์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร
เริ่มทำงานในหน้าที่ ช่างอนุรักษ์ศิลปกรรมของกรมศิลปากร
ทำการซ่อมแแซมจิตรกรรมฝาผนังทั้งใน และต่างประเทศที่กรมศิลปากรมีพันธะกรณี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2510 - 2547
ผลงานสำคัญ คือผลงานการซ่อมแซมจิตรกรมฝาผนังวัดภูมินทร์ และวัดหนองบัว อ. ท่าวังผา จังหวัดน่าน

ภัทรุตม์ ลงหลักสร้างครอบครัว ที่ จังหวัดน่าน ตั้งแต่ปี 2519
ปัจจุบันศิลปินอาวุโส ใช้ชีวิตอิสระสร้างสรรค์ผลงาน โดยไม่มุ่งจะสร้างชื่อเสียงในวงการศิลปะสมัยใหม่ แม้จะมีเพื่อนร่วมรุ่นเป็นศิลปินใหญ่หลายคน
ด้วยความชรา มีโรคประจำตัว ให้มือสั่น จึงไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคสีน้ำที่ตนเคยเชี่ยวชาญ และมีความตั้งใจสร้างผลงานหลังจากเกษียณอายุราชการ
แต่ด้วยจิตใจที่รักในการทำงานศิลปะ ทำให้ศิลปินเปลี่ยนเทคนิคการทำงาน ด้วยการใช้สีอะคริลิค วาดลงบนผ้าใบ
ลดทอนรูปร่างรูปทรง ใช้สีและการจัดวางองค์ประกอบ ใช้เทคนิคผสม และงาน installation
ใช้ประสบการณ์ความประทับใจของศิลปิน โต้ตอบกับอุปกรณ์ และพื้นที่ว่าง เกิดเป็นภาพสร้างสรรค์ต่างๆ
ศิลปินยังคงทำงานศิลปะของตน เรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Patarut Sayasevi" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service