นิทรรศการ แม่พิมพ์ (Mae Pim)

Event Details

นิทรรศการ แม่พิมพ์ (Mae Pim)

Time: January 7, 2011 to January 20, 2011
Location: ห้องนิทรรศการชั้น 2 หอศิลป์จามจุรี
Street: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Event Type: painting, art, exhibition
Latest Activity: Jan 5, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ แม่พิมพ์ (Mae Pim)'
ศิลปิน นิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชา ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะงาน ภาพพิมพ์
ระยะเวลาที่จัดแสดง 7 – 20 มกราคม 2554
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 2

แนวความคิด

คำว่า“แม่พิมพ์” สื่อความหมายสองนัย ประการแรก คือ ความหมายว่า “แม่พิมพ์”ของชาติ ซึ่งสื่อถึงตัวตนที่แท้จริงของ
นิสิตครุศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะก้าวไปเป็นแม่แบบ หรือแบบพิมพ์ที่ดีของเยาวชนของชาติต่อไป ทั้งในด้านการให้ความรู้และการอบรมสั่งสอนให้ศิษย์เป็นคนดี ความหมายประการที่สอง คือ ความหมายเกี่ยวกับวิชาภาพพิมพ์เบื้องต้นที่นิสิตได้ศึกษา และได้นำความรู้มาสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคที่หลากหลาย นำมาซึ่งการค้นพบและการสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างมีคุณภาพ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ แม่พิมพ์ (Mae Pim) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service