นิทรรศการ "Experimental Video Art 9 Exhibition Thai-European Friendship 2012"

Event Details

นิทรรศการ "Experimental Video Art 9 Exhibition Thai-European Friendship 2012"

Time: January 7, 2013 to January 11, 2013
Location: PSG Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://knookiew.blogspot.com/…
Event Type: art, exhibition, video
Latest Activity: Jan 12, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

โครงการ Experimental Video Art 9 Exhibition Thai-European Friendship 2012

จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 -11 มกราคม 2556 10:00 – 18:00 น.

ณ PSG Art Gallery หอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) กรุงเทพฯ


โครงการ Experimental Video Art 9 Exhibition Thai-European Friendship 2012 จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ลักษณะงานแนว VIDEO ART ในประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมการคำนวณทางคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานออกมา การแสดงนิทรรศการครั้งนี้ยังได้เชิญชวนศิลปินชาวยุโรป อาทิเช่น ศิลปินชาวออสเตรีย, เยอรมนี, อิตาลี ซึ่งตัวงานศิลปะของศิลปินได้ชี้ให้เห็นถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ อันเป็นการร่วมงานระหว่างสถาบันทางอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศจากยุโรป อาทิ ACDEMY OF FINE ARTS, VIENNA, AUSTRIA, ACDEMY OF MEDIA ARTS, KOLN, GERMANY เพื่อเผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น

การจัดแสดงงานศิลปะวีดีโอ อาร์ต (VIDEO ART) ในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 9 ด้วยความตั้งใจในการเผยแพร่ของโครงการฯ ในประเทศไทย โดยการจัดแสดงนิทรรศการในสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 8 สถาบัน เพื่อมุ่งหวังให้เหล่านิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ได้เข้าใจและยังได้เผยแพร่สู่ผู้ที่เรียนศิลปะโดยตรง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกลุ่มสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทางด้าน VIDEO ART ในประเทศไทยนั้นมีอยู่น้อย และจุดประสงค์หลักของโครงการฯ นี้ ได้มีความสอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาและทางด้านวิชาการที่ต้องการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ให้กว้างขวางขึ้นในประเทศไทย มิใช่เฉพาะนิสิตนักศึกษาเท่านั้น แต่รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปด้วย


สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของโครงการฯ ได้ที่ http://knookiew.blogspot.com/2012/10/exprimental-video-art-9-exhibition-thai.html

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Experimental Video Art 9 Exhibition Thai-European Friendship 2012" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service