นิทรรศการ "สวรรค์ บ้าน นา" (Paradise Home Field)

Event Details

นิทรรศการ "สวรรค์ บ้าน นา" (Paradise Home Field)

Time: January 5, 2013 to January 20, 2013
Location: Jamjuree Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jan 12, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ "สวรรค์ บ้าน นา" (Paradise Home Field)

ศิลปิน บุญนำ สาสุด (Boonnam Sasood) เรืองศักดิ์ ปัดถาวะโร (Rurngsuk Padthawaro)

ลักษณะงาน จิตรกรรม

พิธีเปิดนิทรรศการ วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2556 เวลา 18.00 น.

ระยะเวลาที่จัดแสดง 5-20 มกราคม 2556

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1-2


แนวความคิด

ความผูกพันกับวิถีชีวิต ความสงบสุขที่เกิดจากการดำรงชีวิตอันเรียบง่ายของชุมชนอีสานที่ได้อาศัยอยู่ตั้งแต่วัยเยาว์ เป็นความทรงจำที่มีความสำคัญต่อทัศนคติในการสร้างสรรค์งานด้านทัศนศิลป์ โดยเฉพาะความผูกพันกับสภาพแวดล้อม ชุมชนเกษตรกรรม การอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนจากครอบครัว ตามแบบวัฒนธรรมในชนบท เป็นบ่อเกิดแห่งพลังชีวิตที่ได้ซึมซับเอาวัฒนธรรมพื้นถิ่นมาเป็นแรงบันดาลใจในการแสดงออกทางทัศนศิลป์ ทั้งทางด้านความคิด อารมณ์ และความรู้สึกด้วยเหตุนี้จึงนำสภาพแวดล้อมในวิถีชีวิตชนบทอีสานมาสร้างสรรค์จุดประกายแห่งความรัก ความอบอุ่น การดำรงชีวิตด้วยความพอเพียง เป็นสื่อแสดงถึงความสงบสุขของคนในชุมชนชนบท

วิถีชีวิตของคนในชนบท มีการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ เป็นหมู่บ้าน เพราะขีดจำกัดทางกายภาพ และภูมิปัญญาที่ต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำ การพึ่งพาตนเองและการพึ่งพาอาศัยกัน การประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น การปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ หาของป่า เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เกิดจากภูมิปัญญา บรรพชน และสืบทอดต่อ ๆ กันมา การดำเนินชีวิตจึงเป็นแบบครอบครัว ทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นในการดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างเรียบง่าย

วิถีชนบทของคนอีสาน การทำมาหากิน การประกอบอาชีพ ที่พึ่งพาธรรมชาติเป็นจุดเริ่มต้นการดำเนินชีวิตของคนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงทำให้เกิดแนวคิดที่จะสร้างสรรค์ งานศิลปะ จากความรัก ความผูกพันในการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายพออยู่พอกินพึ่งพาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้เกิดภูมิปัญญาชาวบ้านและสืบทอดต่อ ๆ กันมาก่อให้เกิดความรู้สึกที่สงบสุข อบอุ่น จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์ ให้เป็นผลงานศิลปะเพื่อตอบสนองความรู้สึกของตนเอง และกระตุ้นความรู้สึกของบุคคลในสังคม ให้เห็นความสำคัญ ของกลุ่มสังคมเล็ก ๆ ในสังคมชนบทอีสานที่ยังคงอยู่ในสภาวะปัจจุบันความประทับใจในวิถีชีวิตของคนในชนบทอีสาน โดยเฉพาะการเกษตรกรรม การทำนา ทำสวน สื่อให้เห็นถึงความเพียร สมถะ การพึ่งพาตัวเอง วิถีชีวิตที่ถ่ายทอดออกมาเป็นวัฒนธรรม รวมถึงสื่อให้เห็นถึงความพอเพียง เรียบง่าย และสงบสุขของคนในชนบท

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "สวรรค์ บ้าน นา" (Paradise Home Field) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service