B A N T A W I C H's Blog (5)

' ฅ น '

O      ครั้น “ฅน” คราเบ่งเบื้อง                  ยกตน เหนือสรรพ

มากข่มน้อยชี้ชน                                    เด่นด้อย

สร้างศรีโอ่อวดยล                                  สูงต่ำ ยื้อแย่ง…

Continue

Added by B A N T A W I C H on November 26, 2011 at 3:30pm — No Comments

' เ งิ น ต ร า '

 

 

เมื่อฉันส่อง จ้องหน้า เบื้องกระจก

คำถามรก ปรกปริ่ม ทิ่มท่วมหัว

 …

Continue

Added by B A N T A W I C H on November 19, 2011 at 9:00pm — 1 Comment

' ฮู ก '

 

 

วังค์มืด รื่นหลั่งเร้น สรรค์สร้างเฟ้น แต้มแต่งรัชนี… …

Continue

Added by B A N T A W I C H on November 18, 2011 at 8:30pm — No Comments

' สุ ร า รั ย '

สุรารัย ใคร่หา ความหมายแท้                       สุดแล้วแต่ แลคลึง คนึงหา

สุรารัย ไร้ซึ่ง พึงที่มา                                      แต่ถึงครา ปรี่หลง สนองตัณห์…

Continue

Added by B A N T A W I C H on November 16, 2011 at 10:30pm — No Comments

" ม นุ ษ ย์ "

                       สัตว์เดียรัจฉานประเภทหนึ่งหลงกลองอาจอำนาจหยั่งรู้ ถือโอกาสเปล่งเปลื้องวาจารังสรรค์ถ้อยวลี กล่าวนามตนว่า “มนุษย์” ยกตัวเหนือสรรพสิ่ง ขึ้นข่มรากเหง้ากำเนิด ทำลายแก่นแท้ของชีวิต ขวนขวายหาความผิดแผก แตกแยกวรรณะออกจากชาติพันธุ์ ถลำล่วงล้ำเส้นปรารถนาบริสุทธิ์ ผุดตัณหาอุบัติซึ่งกิเลส สนองราคะส่วนตน จมปลักโง่งมอยู่ ณ ซ่องสวรรค์ ลวงมโนทัศน์แห่งสัจธรรม แสวงโลกาสมมุติจอมปลอม…

Continue

Added by B A N T A W I C H on November 5, 2011 at 2:30pm — No Comments

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service