นิทรรศการ "TOH : ME, MY WORK AND EVERYTHING IN BETWEEN"

Event Details

นิทรรศการ "TOH : ME, MY WORK AND EVERYTHING IN BETWEEN"

Time: April 8, 2015 to May 16, 2015
Location: ATTA Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://attagallery.com
Phone: 02 238 6422
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Apr 8, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

TOH : ME, MY WORK AND EVERYTHING IN BETWEEN
จุดเชื่อมโยงระหวางตัวเองเเละชิ้นงานน้ันมีความนาสนใจในการถายทอดความคิดเเละเรื่องราว เปรียบกับสิ่งที่เปนชิ้นสวนหนึ่ง ในการสรางงานศิลปะ ในเรื่องของประสบการณ์ การใช้ชีวิต เเละเเนวทางการดําเนินชีวิต วินิจ ประยุทธ์ เเละปัญจพล เริ่มการรวมกลุ่มเเละตั้งกลุ่มของศิลปินออกเเบบเครื่องประดับร่วมสมัยของไทย ในชื่อว่า TOH-CRAFT, 2013
โดยทั้ง3คน มีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือ การสร้างสรรค์งานเครื่องประดับร่วมสมัย แต่มีแนวทางในการทํางานซึ่งแตกต่างกัน นิทรรศการครั้งนี้เปนการหาจุดร่วมเดียวกัน และใช้พื้นที่เดียวกัน เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของแต่ละคนผ่านผลงานเครื่องประดับ ร่วมสมัย

The Connection between ourself and work, that tells about our thought and stories. It seems
this is part of our process of creating art-pieces in form of experiences and life.
Vinit, Prayut and Panjapol started setting up the group of Thai-based contemporary artists called “TOH-CRAFT” in 2013. It is a companionship, an appreciation of each other’s works that brought us together. Although our concepts and styles are different, we share the same goal.

Vinit : ชิ้นงานที่ผมสร้างขึ้นเปรียบเสมือนตัวแทนของผมในหลายๆมิติ เช่นด้านความเชื่อ ความคิด ความรู้สึก
และรสนิยม การทํางานคือการเดินทางจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งโดยให้ความสําคัญกับระหว่างทางเท่าๆกับจุดหมายปลายทาง
Prayut : พื้นที่การทดลองการทําเครื่องประดับศิลปะผ่านมรดกภูมิปัญญา โดยนําเสนอเรื่องราวและมุมมองจาก การทํางานที่มุมานะ ด้วยการเย็บ ปัก ถัก ร้อย กับวัสดุอันหลากหลายที่มีมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบันบนสิ่งทอและโลหะ พื้นที่การสร้างงานด้วยมือ เข็ม ด้าย ให้กลายเป็นมากกว่าคําว่า "งานฝีมือ"
Panjapol : พื้นที่ ที่เป็นจุดเชื่อมต่อของตัวเราเองกับชิ้นงานน้ันเกิดจากเรื่องของประสบการณ์, ความสับสนเเละการใช้ชีวิต ซึ่ง สิ่งเหล่านี้นั้นเป็นเรื่องราวที่ก่อให้เกิด เเนวความคิดในการสร้างงานเเต่ละชิ้น ซึ่งงานเเต่ละชิ้นที่ถูกสร้างขึ้นนั้นจะเกิดจากเรื่องงาน ของชีวิตในช่วงนั้นที่เข้ามามีอิทธิพลต่อ พื้นที่ที่กล่าวไปในเบื้องต้น

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "TOH : ME, MY WORK AND EVERYTHING IN BETWEEN" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service