นิทรรศการ "The concept of self: On power, identity and labels"

Event Details

นิทรรศการ "The concept of self: On power, identity and labels"

Time: May 13, 2017 to June 17, 2017
Location: Subhashok The Arts Centre‎
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.sac.gallery/
Phone: 02 662 0299
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jun 7, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ The concept of self: On power, identity and labels เป็นนิทรรศการที่ได้ตัดแบ่งวัฒนธรรมร่วมสมัยออก เพื่อศึกษาว่าวัฒนธรรมร่วมสมัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อผู้คนอย่างไรบ้างในแง่ของการใช้ชีวิต ความเข้าใจเรื่องเพศสภาพ อิทธิพลทางสังคม ตลอดจนถึงอุดมคติในเรื่องของโครงสร้างชนชั้น นิทรรศการนี้นำเอาทฤษฏีทางสังคมมาใช้เป็นบรรทัดฐานในการวิเคราะห์สังคมต่างๆทั้งในภาครวมและภาคย่อยต่างๆ ว่ากลุ่มสังคมเหล่านี้มีการแบ่งแยกคัดสรรหรือมีการเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาต่างๆอย่างไรภายใต้บริบทสังคมของตน

หัวข้อทางสังคมในยุคร่วมสมัยของทั้งในประเทศไทยและในประเทศอินโดนีเซียปัจจุบันถูกขับเคลื่อนด้วยคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน นั่นคือการหาความหมายให้กับประเทศของตัวเองในบริบทของการเป็นหนึ่งในประเทศในเอเซียอาคเนย์ การมองสะท้อนกลับมาที่ตัวเองจึงเกิดคำถามที่ว่า ใครเป็นคนกำหนดว่าอะไรคือความปกติ? และ ช่วงเวลาแห่งวัฒนธรรมมีความสำคัญยาวนานเพียงใด? ในชั่วขณะที่ประเทศไทยและอินโดนีเซียกำลังอยู่ในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยนี้ สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จึงเป็นการหาคำตอบว่า ประเทศไทยและอินโดนีเซียจะรับบทบาทใดในฐานะหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน

แม้ว่าในทางประวัติศาสตร์แล้ว ทั้งสองประเทศที่หยิบยกมาพูดถึงในนิทรรศการนี้จะเป็น collectivist หรือประเทศที่คำนึงถึงสังคมเป็นหลัก แต่ในทั้งสองประเทศนี้ก็เริ่มมีการเติบโตขึ้นของศิลปะที่เป็นปัจเจกนิยมที่วิจารณ์สังคมมากขึ้น ศิลปินเหล่านี้กำลังเผชิญหน้ากับระบบการปกครองและวัฒนธรรมส่วนรวมที่อยู่รอบตัวเอง

ศุภโชค ดิ อาร์ตเซนเตอร์ได้เชิญศิลปิน 9 ท่าน อลิสา ฉุนเชื้อ(Thailand), Antonio S. Sinaga (Indonesia), Anon Pairot (Thailand), ชญานิน กวางแก้ว (Thailand), จุฬญาณนนท์ ศิริผล(Thailand), กิตติคุณ หมั่นกิจ(Thailand), Patriot Mukmin (Indonesia), Theo Frids Hutabarat(Indonesia), Rega Ayundya Putri (Indonesia) เพื่อนำเสนอมุมมองเกี่ยวกับเอเซียอาคเนย์ภายใต้แนวความคิดแบบสังคมวิทยา เพื่อวิเคราะห์และทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมไทยและอินโดนีเซียในยุคใหม่ทั้งในแบบ Macro และ Micro
ศิลปินแต่ละท่านได้สำรวจถึงความละเอียดอ่อนในการแสดงออกถึงตัวตนและการปฏิสัมพันธ์ต่อผู้คนในสังคมผ่านสื่อต่างๆเช่น ภาพถ่าย ภาพวาดสีน้ำมัน วิดีโอ ไปตลอดจนถึงศิลปะจัดวาง (installation) นิทรรศการนี้นำเสนอทั้งในเรื่องของการเมือง ความเชื่อ การเฝ้ามอง (voyeurism) และการสำรวจวิเคราะห์ตัวตน เพื่อที่จะเปรียบเทียบให้เห็นถึงการสร้างเอกลักษณ์และตัวตนในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงทางวิฒนธรรมนี้

นิทรรศการนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่าง ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์ และ ARCOLABS

พิธีเปิดนิทรรศการวันที่ 13 พ.ค. 2560 และนิทรรศการจะดำเนินตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. ไปจนถึงวันที่ 17 มิ.ย. 2560

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "The concept of self: On power, identity and labels" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service