มหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ “เพชรบุรี...ดีจัง”

Event Details

มหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ “เพชรบุรี...ดีจัง”

Time: January 28, 2012 to January 29, 2012
Location: ถนนด้านหน้าและภายในลานวัดใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี
City/Town: Petchburi
Website or Map: https://www.facebook.com/Djun…
Event Type: art, culture, festival
Latest Activity: Jan 26, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

มหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ “เพชรบุรี...ดีจัง” วันเสาร์ และ อาทิตย์ ที่ 28-29 มกราคม 2555 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ถนนด้านหน้าและภายในลานวัดใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี พบกับ หลากหลายซุ้มกิจกรรมแบบมีส่วน ร่วมและการแสดงหรรษา จากพื้นที่สร้างสรรค์ เครือข่ายเยาวชน “เพชรบุรี..ดีจัง” 8 อำเภอ จ.เพชรบุรี พร้อมด้วย ภาคี “พื้นที่นี้…ดีจัง กำลังสอง” ทุกภูมิภาค

Comment Wall

Comment

RSVP for มหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ “เพชรบุรี...ดีจัง” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by PORTFOLIOS*NET on January 26, 2012 at 2:23pm

มหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ “เพชรบุรี…ดีจัง”

แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กลุ่มดินสอสี โครงการร “พื้นที่นี้…ดีจัง2กำลังสอง” เพื่อสนับสนุนให้เกิดพื้นที่ดี และ กิจกรรมสร้างสรรค์ ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย หน่วยงานราชการ และ เอกชนที่เกี่ยวข้อง ผู้ใหญ่ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้ร่วมเรียนรู้ คิดค้น นำเสนอ  จัดกิจกรรม เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ สร้างสุขสำหรับทุกวัย ให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญ และ ร่วมผลักดันพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ทั้งมิติทางกายภาพ ความคิด สื่อ และ สังคม โดยมีภาคีพื้นที่สร้างสรรค์นำร่อง 12 โครงการจากทั่วประเทศ ร่วมกัน “เปลี่ยนประเทศไทยจากมุมเล็กๆ ด้วยจินตนาการอันยิ่งใหญ่”

จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการกล่าวขานว่า “เป็นอยุธยาที่ยังมีชีวิต” จากวัดวาอารามโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ มีศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นด้วยช่างสิบหมู่ หัตถกรรม และ การแสดงพื้นบ้าน ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ มีวิถีชุมชนที่สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งป่าเขา แม่น้ำ ทะเล มีแม่น้ำเพชรบุรีที่ถือเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์มาช้านาน ประกอบกับมีภาคประชาสังคมทั้งเครือข่ายพลเมืองและเยาวชนที่เข้มแข็ง มีหน่วยงานราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เห็นความสำคัญในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง

            กลุ่มลูกหว้า จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคีพื้นที่สร้างสรรค์ต้นแบบ พร้อมด้วย เครือข่ายเยาวชน 14 กลุ่มจาก 8 อำเภอของจังหวัดเพชรบุรี ภายใต้การสนับสนุนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี, เทศบาลเมืองเพชรบุรี และ สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี จึงได้ร่วมกับ โครงการพื้นที่นี้…ดีจัง2กำลังสอง จัดมหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ “เพชรบุรี…ดีจัง” ขึ้น ในวันเสาร์ และ อาทิตย์ ที่ 28-29 มกราคม 2555 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ถนนด้านหน้าและภายในลานวัดใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี

            ทุกพื้นที่ในวัดใหญ่สุวรรณารามและถนนพงษ์สุริยาด้านหน้าวัด จะถูกเนรมิตเป็นลานกิจกรรรมพื้นที่สร้างสรรค์ ให้เด็กๆ และผู้ใหญ่ ใช้เวลาร่วมกัน สานสัมพันธ์ครอบครัว แสดงออกซึ่งจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้วิถีชุมชน ภูมิปัญญาพื้นบ้าน พบกับ ซุ้มกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและครอบครัว จากเครือข่ายเยาวชน“เพชรบุรี..ดีจัง” อาทิ มหัศจรรย์พวงมโหตร โคมยิ้มอิ่มสุข ใบตาลสานสนุก โดย กลุ่มลูกหว้า อ.เมือง, ปูนปั้นหรรษา จากกลุ่มเอเซียปูนปั้น อ.เมือง, ผ้ามัดย้อมพืชชายเลน โดย กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าชายเลน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา, ผ้าทอก่อรักษ์ กลุ่มกระสวยน้อย ท่าโล้ อ.ท่ายาง, โคมไฟรีไซเคิล จาก กลุ่มบ้านชะอาน อ.ชะอำ, ซุ้มน้ำพริกกะทิ วัฒนธรรมอาหารกะเหรี่ยง โดย กลุ่มยุวธรรมทูต อ.แก่งกระจาน, บายศรีสู่ขวัญ กลุ่มพุทธอาสา วัดแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน, โมบายกะเหรี่ยง โดย กลุ่มหญ้าปล้องรักษ์ถิ่น อ.หนองหญ้าปล้อง

               ชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น ละครชาตรีพระสุธนมโนราห์ โดย กลุ่มลูกระนาด ต.บางแก้ว, เพลงปรบไก่ร้องเกี้ยวเที่ยวเมืองเพชร จาก กลุ่มรักษ์เพลงปรบไก่ ศาลาบ้านดอนข่อย อ.บ้านลาด, โขนพระรามตามกวาง โดยโขนเยาวชนบ้านแหลม คณะคุ้มครองศิลป์ ประชันโขนเยาวชนโรงเรียนวัดกุฏิ(ชุ่มประชารังสรรค์) อ.เขาย้อย ตอนยกรบ และ ตอนหนุมานชูกล่องดวงใจ, ละครหุ่นคนพี่สอนน้อง อ.บ้

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service