นิทรรศการ "ช้างวิเศษ" (Magic of the Elephant Collection)

Event Details

นิทรรศการ "ช้างวิเศษ" (Magic of the Elephant Collection)

Time: March 4, 2017 to March 30, 2017
Location: Baan Tuek Art Center
City/Town: Chiang Mai
Website or Map: http://www.facebook.com/baant…
Phone: 053 218 280
Event Type: art, exhibition, painting, drawing
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 27, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการภาพวาด

THE HEAVY FANTASY ART “Magic of the Elephant Collection (ช้างวิเศษ)”


นายวีระชาญ อุสาหะนันท์ เป็ นศิลปิ นที่ท างานในแนว Heavy Fantasy Art

มีผลงานเผยแพร่ไปทั่วโลก เป็ นที่รู้จักอย่างดีในระดับสากล ผลงานเกือบทั้งหมดมีผู้

ครอบครองอยู่ในหลายๆประเทศ หลังจากที่ได้ตะเวนท างานศิลปะมาหลายแห่งทั้งในและ

ต่างประเทศ ปัจจุบันได้ลงหลักปักฐานที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเริ่มสร้างสตูดิโอและแกลเลอรี่

เป็ นการถาวรที่อ าเภอแม่แตง ซึ่งต้นเดือนมีนาคมนี ้ จะขนย้ายภาพวาดที่อยู่ในการครอบครอง

ของศิลปิ นทั้งหมดมาที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงถือเป็ นโอกาสที่จะจัดแสดงผลงานให้ชาวไทย

โดยเฉพาะประชาชนและนักศึกษาศิลปะในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีโอกาสชมภาพวาดต้นฉบับ

เพื่อเป็ นการเผยแพร่เทคนิคการวาดภาพในระดับสากล เป็ นองค์ความรู้ที่จะได้ต่อยอดสร้าง

ผลงานของตนเองต่อไป ก่อนที่จะน าผลงานทั้งหมดไปติดตั้งที่สตูดิโอและแกลเลอรี่ในอำเภอแม่แตง

ผลงานภาพวาดชุด “Magic of the Elephant Collection (ช้างวิเศษ)”

มีนัยยะส าคัญของภาพวาดเกี่ยวข้องกับ ช้าง ซึ่งเป็ นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย นิทรรศการ

ครั้งนี ้จึงขออุทิศให้กับช้างที่ก าลังเจ็บป่ วยทั้งหลาย โดยรายได้จากการจัดงานจะมอบให้

โรงพยาบาลช้าง ของมูลนิธิเพื่อนช้าง จังหวัดล าปาง ซึ่งก่อตั้งขึ ้นโดย คุณโซไรดา ซาลวาลา

เพื่อเป็ นการเยียวยารักษาพยาบาลรักษาพยาบาลช้างที่เจ็บป่ วยต่อไป

ศิลปิน : นายวีระชาญ อุสาหะนันท์

สถานที่ : ศูนย์ศิลปะบ้านตึก ถนนท่าแพ อ าเภอเมือง เชียงใหม่

ระยะเวลา : วันที่ 4 มีนาคม ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2560

เปิดให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 20.00 น. ปิ ดทุกวันจันทร์

วันเปิดงาน : วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 17.30 น เป็ นต้นไป

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ช้างวิเศษ" (Magic of the Elephant Collection) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service