นิทรรศการ "Buddhist Art Thesis"

Event Details

นิทรรศการ "Buddhist Art Thesis"

Time: March 13, 2020 to March 30, 2020
Location: CMU ART AND CULTURE CENTER
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.cmuartcenter.finea…
Phone: 053 218 280, 053 944 833
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 22, 2020

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติและรับชมผลงานศิลปกรรม

ในนิทรรศการ การแสดงศิลปนิพนธ์ โดย นิสิตสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รุ่นที่ 8

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

พิธีเปิดวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 บริเวณห้องนิทรรศการ ชั้น 1 ด้านหลัง  

เปิดให้ชมระหว่างวันที่ 13 - 30 มีนาคม 2563 ทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 .

หยุดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์  หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       เกี่ยวกับนิทรรศการ

       การแสดงศิลปนิพนธ์ โดย นิสิตสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รุ่นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่  

จัดขึ้นภายใต้ชื่อนิทรรศการ  The  infinity  of  Samsara  Buddhist  Art   นำเสนอผลงานภายใต้หัวข้อที่นิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์

ให้ความสนใจ   โดยมีกรอบแห่งการสร้างสรรค์  อันเกี่ยวเนื่องกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา  ที่มุ่งเน้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจ

ต่อหลักการและเหตุผลของพระพุทธศาสนา รวมถึงการนำวิชาพุทธศิลปะทำความเข้าสุนทรียศาสตร์ ในผลงานประเภทจิตรกรรม

ประติมากรรม รวมถึงประเพณีและวัฒนธรรม ที่มีพระะพุทธศาสนาเป็นรากฐานที่สำคัญ 

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข 053 944833 หรือ 053 218280

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Buddhist Art Thesis" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service