นิทรรศการศิลปกรรม “8 ปี ยุวศิลปินสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ"

Event Details

นิทรรศการศิลปกรรม “8 ปี ยุวศิลปินสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ"

Time: September 17, 2013 to October 18, 2013
Location: Rajdumnern Contemporary Museum
City/Town: Bangkok,Thailand
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Aug 5, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปกรรม
“8 ปี ยุวศิลปินสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ 
8 Years Young Artists Talent”
17 กันยายน 2556 – 18 ตุลาคม 2556 
ณ ห้องแสดงนิทรรศการชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

พบกับนิทรรศการศิลปกรรมรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของกลุ่มศิลปินคลื่นลูกใหม่อันเป็นผลผลิตจากการอบรมของโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกับศิลปินแห่งชาติ ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเยาวชน เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้มีคุณภาพ รู้คิด โดยมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมวัยรุ่นให้เกิดการเรียนรู้เท่าทันกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของโลก ด้วยหวังว่าจะก่อให้เกิดศิลปินรุ่นใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์งานศิลปะได้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ จึงได้ร่วมกับสภาศิลปกรรมไทย ณ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ดำเนินโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกับศิลปินแห่งชาติขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการประสาน เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างศิลปินแห่งชาติ ศิลปินร่วมสมัย และเยาวชนรุ่นใหม่ เป็นการสร้างโอกาสและพัฒนาความเป็นเลิศด้านศิลปะให้กับเยาวชนไทยก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพต่อไปในอนาคต 

นิทรรศการประกอบด้วยผลงานศิลปะร่วมสมัยที่มีความหลากหลายทั้งในแง่แนวความคิด รูปแบบ เทคนิคการสร้างสรรค์ โดยฝีมือยุวศิลปินจำนวน 48 คน จากจำนวนทั้งสิ้น 8 รุ่น ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนเดินทางไปฝึกอบรมต่อยอดปฏิบัติการขั้นสูงในต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา อิตาลี และ เยอรมนี มีโอกาสได้พัฒนาทักษะ ความรู้ และเทคนิควิธีการ รวมถึงประสบการณ์สร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย ก่อให้เกิดเป็นกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ มีความสามารถและความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์และโดดเด่น คือคลื่นลูกใหม่ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนวงการศิลปะร่วมสมัยของไทยในยุคปัจจุบัน

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปกรรม “8 ปี ยุวศิลปินสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

Creative Citizen NEWS

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service