นิทรรศการ “ผลงานศิลป์ปี 56”

Event Details

นิทรรศการ “ผลงานศิลป์ปี 56”

Time: March 4, 2013 to March 17, 2013
Location: Jamjuree Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting, drawing
Latest Activity: Feb 15, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “ผลงานศิลป์ปี 56”

ศิลปิน คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ลักษณะงาน วาดเส้น จิตรกรรมและสื่อผสม

พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 18:30 น.

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประธานในพิธีเปิด

ระยะเวลาที่จัดแสดง 4 - 17 มีนาคม 2556

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1 - 2


แนวความคิด

หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ทำการเปิดสอนศาสตร์ทางด้านศิลปะหลากหลายแขนง โดยมีหมวดวิชาพื้นฐานทางศิลปะเป็นผู้ปูพื้นฐานทางศิลปะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาทุกภาควิชา ทั้งนี้คณาจารย์ในหมวดวิชา ได้ปรึกษาหารือกัน และเล็งเห็นแล้วว่า นอกจากหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนและให้วิชาความรู้ทางศิลปะแก่นักศึกษาแล้ว คณาจารย์ในหมวดวิชาฯ ยังมีบทบาทอีกหนึ่งบทบาทก็คือ การเป็นศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง ทางหมวดวิชาพื้นฐานทางศิลปะ จึงได้เชิญชวนเหล่าคณาจารย์ใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อร่วมแสดงผลงานศิลปะ โดยได้รวบรวมผลงานในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น ผลงานวาดเส้น,ผลงานจิตรกรรมสีน้ำ,สีน้ำมัน,ผลงานภาพถ่าย และผลงานสื่อผสม ซึ่งงานแสดงนิทรรศการได้ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 – พ.ศ.2555 โดยใช้ชื่อว่า นิทรรศการผลงานศิลป์
ในการจัด นิทรรศการผลงานศิลป์ ปี56 นี้ ถือเป็นครั้งที่ 7 โดยจัดขึ้นที่ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีศิลปินเข้าร่วมทั้งสิ้น 30 ท่านดังนี้


ศิลปินเข้าร่วมโครงการ

ศิลปินรับเชิญ

ดร.เลิศลักษณ์ ส. บุรุษพัฒน์ รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข

อาจารย์เฉิดโฉม จันทราทิพย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธ์

ศาสตราจารย์กิตติคุณวัฒนะ จูฑะวิภาต รองศาสตราจารย์จิระพัฒน์ พิตรปรีชา

ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอกพลากร

ศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก


ศิลปินในโครงการ

อาจารย์สาธร รุ่งทวีชัย อาจารย์สิริทัต เตชะพะโลกุล

อาจารย์เนติกร ชินโย อาจารย์ทิพย์ลักษณ์ โกมลวณิช

อาจารย์ปรวรรณ ดวงรัตน์ อาจารย์คุณัชญ์ วัฒนกิจเจริญ

อาจารย์วัชราพร อยู่ดี อาจารย์จิณณ์ธิศา สุระประเสริฐ

อาจารย์อัจจิมา เจริญจิตร ตนานนท์ อาจารย์ธนพงษ์ ผลาขจรศักดิ์

อาจารย์ณมณ ขันธชวะนะ อาจารย์อุบลวรรณ มูลกัณฑา

อาจารย์โอภาส เจริญสุข อาจารย์จักรพันธ์ สุระประเสริฐ

อาจารย์เตชนิธิ สังขะทรัพย์ อาจารย์กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน์

อาจารย์ธันวา ห้วงสมุทร อาจารย์อุดม บุญเฉลิมชัย

อาจารย์อนันต์ ประภาโส อาจารย์อดิศักดิ์ สร้อยสุริยา

คุณกรณ์ กรดนวม

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ผลงานศิลป์ปี 56” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service