งานเสวนาน่าสนใจ “วัสดุอีสาน: ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

เสวนา “วัสดุอีสาน: ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
เวลา 27 ตุลาคม 2552 | 14:00-16:30
สถานที่ ห้องออดิทอเรียม, TCDC
ไม่เสียค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
โทร 02 664 8448 ต่อ 213, 214

มาร่วมเรียนรู้วัสดุในภาคอีสานผ่านวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน รวมถึงการนำวัสดุท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์ ทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนของตนได้อย่างเข้มแข็ง

Talk-Isan Materials: Indigenous knowledge meets eco-friendly craftsmanship
When 27 October 2009 | 14:00-16:30
Where Auditorium, TCDC
Conducted in Thai-Free Admission
Reserve your seat at TCDC Information Counter
Tel. 02 664 8448 ext. 213, 214

Learn more about materials in Isan (North East region) through way of life, culture and sustainable local wisdom. And find out how the unique and eco-friendly local materials can be used in product design and generate income for the community.

Views: 1907

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service