นิทรรศการ "มรรค แห่งรูป-นาม" (WAY OF TANGIBLES-INTANGIBLES)

Event Details

นิทรรศการ "มรรค แห่งรูป-นาม" (WAY OF TANGIBLES-INTANGIBLES)

Time: December 11, 2011 to January 3, 2012
Location: 9 Art Gallery
City/Town: Chiangrai,Thailand
Website or Map: http://www.9artgallery.com
Phone: 0 5371 9110,083 152 6021
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Dec 11, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

มรรค แห่งรูป-นาม


“มรรค” คือ วีถีแห่งการแสดงออกทาง “ จิตสู่จิต” ซึ่งเป็นผลของการแสดงออก ส่งต่อไปยังผู้รับรู้ เป็นญาณหยั่งรู้ของปัญญาที่ใช้เหตุผล

หรือตรรกะเข้ายึดจับเป็นเหตุผลที่ตายตัวไม่ได้ เกิดเป็น “รูปสู่นาม” เป็นกลวิธีที่สร้างรูปธรรมที่เกิดจากจิตของผู้ที่ต้องการสื่อสารออกมา

ให้ผู้รับสารสัมผัสจากทัศนญาณ ก่อเกิดเป็นความรู้สึกสัมผัสทางญาณนั้นมาจากประสบการณ

์ทางการรับรู้ของแต่ละบุคคลที่เรียกว่า “นามธรรม”

ทำให้กลุ่มใบลานซึ่งเป็นกลุ่มลูกหลานสืบสายเลือดชาวลานนาที่ต้องการสะท้อน “นาม” ในจิต แสดงออกมาเป็น “รูป”

ที่สื่อสารผ่านการรับรู้แห่งทัศนธาตุ ออกมาเปรียบดังอักษรจารึกประวัติศาสตร์แห่งแผ่นดินของยุคสมัยโดยผ่านกรรมวิธีการสร้างสรรค

์ที่เกิดจากอัตลักษณ์ของทั้ง 5ศิลปิน ที่ต้องการสื่อสาร บรรจงจารึกลงคัมภีร์เล่มนี้ได้เกิดขึ้นมาแห่งยุคสมัยตามกาลเวลา

ถ้าจะกล่าวถึงพื้นเพที่เป็นต้นกำเนิดการสร้างสรรค์ของศิลปินทั้ง5 อันเป็นถิ่นที่สั่งสมความเป็นตัวตนก็ต้องพูดถึงแผ่นดินนี้ “ลานนา”

อันเป็นชื่อเรียกของแผ่นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติควบคู่ไปกับวิถีชีวิตที่งดงามและมีวัฒนธรรมความเชื่อที่หลากหลายกระจาย

ไปตามภูมิประเทศ ที่เป็นขุนเขาส่วนใหญ่ฝังรากลึกลงไปในจิตใจของผู้คนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้อย่างลึกซึ้งมาตั้งแต่โบราณกาล

ด้วยพื้นฐาน ทางวัฒนธรรมพื้นถิ่นล้านนาอันเป็นรากเง้าของตัวศิลปินทั้ง๕คนทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นของตน ซึ่งมีความหลากหลายในการนำเสนอรูปแบบทางศิลปะในลักษณะเฉพาะตน


ในนิทรรศการครั้งนี้จึงเป็นนิทรรศการที่แสดงออกถึง วิถีทางของผู้สร้างสรรค์ที่มีทุนเดิมทางวัฒนธรรมพื้นถิ่นล้านนา

แสดงออกจากความเป็นนามธรรมที่มีอยู่ในตัวตนออกมาสู่ความเป็นรูปธรรม เป็นการสื่อสารแก่ผู้ชม เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของศิลปิน

ผ่านนิทรรศการศิลปะ “มรรค แห่ง รูป-นาม”

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "มรรค แห่งรูป-นาม" (WAY OF TANGIBLES-INTANGIBLES) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service