นิทรรศการ "The Autopsies – Lives in BKK"

Event Details

นิทรรศการ "The Autopsies – Lives in BKK"

Time: April 2, 2015 to April 30, 2015
Location: The National Gallery Bangkok
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://ngbangkok.wordpress.com
Phone: 081 694 2485
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Mar 20, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ในสภาวะแห่งยุคทุนนิยมที่เศรษฐกิจเป็นตัวขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศต่างๆรุดไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว การอยู่ร่วมกันเป็นสังคมโลกจึงจำเป็นที่จะต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศได้ เฉกเช่นเดียวกับวงการ “ศิลปะร่วมสมัย” อันเป็นปรากฏการณ์ของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ที่เริ่มหันมาให้ความสนใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของภูมิภาคอื่น โดยเฉพาะวงการศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย ซึ่งบอกเล่าถึงสภาวะความหลากหลายที่ดำรงอยู่ร่วมกันของสังคมภายใต้ความแตกต่าง มีทั้งความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ, ภาษา, วัฒนธรรมพื้นถิ่น และอีกมากมาย แต่กลับถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันในบริบทของวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในสายตาต่างประเทศ

โครงการ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ “The Autopsies – Lives in BKK” คือ โครงการที่เกิดจากความร่วมมือกันของศิลปินกลุ่ม “Autopsies” ศิลปินร่วมสมัยรุ่นใหม่ของไทย เนื่องมาจากศิลปินกลุ่มของข้าพเจ้า นาย มานิตย์ ศรีสุวรรณ์ และกลุ่มศิลปินมีความต้องการนำเสนอผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินไทยรุ่นใหม่ให้เป็นที่รู้จักและสร้างความแปลกใหม่ให้วงการศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้แนวความคิด “การสะท้อนเนื้อหาความเป็นเอกลักษณ์ไทยที่มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น และการดำรงอยู่ของศิลปวัฒนธรรมเหล่านั้นในสังคมเมืองไทยยุคปัจจุบัน เผยแพร่ออกสู่สายตาวงการศิลปะไทย และวงการศิลปะสากลต่อไป” จึงได้จัดแสดงนิทรรศการอีกครั้งหนึ่ง ณ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า เพื่อเป็นการสานต่อโอกาสให้กลุ่มศิลปินได้มีเวทีแสดงออกผลงานของตนอีกครั้ง โดยจะใช้ชื่อนิทรรศการว่า “The Autopsies – Lives in BKK” ซึ่งมีที่มาจากรูปแบบการใช้ฟิกเกอร์เรทีฟ (Figurative art) ของสมาชิกศิลปินในกลุ่มที่ส่วนใหญ่จะใช้ สรีระของหญิงสาวเป็นตัวส่งผ่าน สื่อความหมายของเนื้อหาผลงาน เพื่อแสดงถึงจิตวิญญาณอันลึกซึ้งของความเป็นผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์กับจิตวิญญาณผูกพันกับอดีต รากเหง้าวัฒนธรรม หรือความแข็งแกร่งของความเป็นแม่หรือ วีรสตรีตามท้องถิ่นนั้นๆที่เราเคยได้สัมผัสได้รับรู้ และการสอดแทรกแง่มุมการใช่ชีวิตในวิถีคนเมืองกรุงที่ทุกคนได้เคยสัมผัสจากประสบการณ์เข้ามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งนี้ทางศิลปินยังมีความเห็นตรงกันด้วยว่า ผลงานที่จะจัดแสดงควรเป็นผลงานที่มีความเข้มข้น หนักแน่นทั้งทางเนื้อหาและเทคนิคมากกว่าครั้งก่อน เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกลุ่มศิลปิน

ศิลปินกลุ่ม “The Autopsies” คือกลุ่มศิลปินไทยผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยอย่างต่อเนื่อง จำนวน 8 คน ได้แก่ 1. นายมานิตย์ ศรีสุวรรณ์, 2. นายกฤษฎางค์ อินทะสอน, 3. นางสาวอัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย์, 4. นางสาวศุภรักษ์ นพรัตน์, 5. นายวิษณุพงษ์ หนูนันท์, 6. นายสุรพงศ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา, 7. นางสาววิลาวรรณ เสาวัง, 8. นายณเรศ จึง

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "The Autopsies – Lives in BKK" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service