นิทรรศการศิลปะ Okinawa – Thai Exchange Arts Exhibition

Event Details

นิทรรศการศิลปะ Okinawa – Thai Exchange Arts Exhibition

Time: August 10, 2012 to August 24, 2012
Location: Chiang Mai University Art Center
City/Town: Chiang Mai,Thailand
Phone: 053-218280,053 - 944833
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Aug 10, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปะ Okinawa – Thai Exchange Arts Exhibition

ระหว่างวันที่ 10 – 24 สิงหาคม 2555

ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตรงข้ามตลาดต้นพะยอม)

ถนนนิมานเหมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

---------------

รองศาสตราจารย์พงศ์เดช ไชยคุตร คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่า ด้วย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงนิทรรศการศิลปะ Okinawa – Thai Exchange Arts Exhibition ระหว่างวันที่ 10 – 24 สิงหาคม 2555 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตรงข้ามตลาดต้นพะยอม) ถนนนิมานเหมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพิธีเปิดงาน ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 18.00 น. โดยมี Mr. Kazuo Shibata กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และ Professor Yoshinori Kitamura คณบดี, Faculty of Fine Arts and Craft, Okinawa Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

การจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ มหาวิทยาลัย Okinawa Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น โดยได้มีร่วมมือแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัย Okinawa Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น

โดยมีวัตถุประสงค์คือ

- เพื่อจัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปกรรมของคณาจารย์คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในประเทศญี่ปุ่น

- เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านศิลปะและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและ

และประเทศญี่ปุ่น

- เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้งคณะวิจิตรศิลป์ ในปี พ.ศ. 2555

โดยมีคณาจารย์ของคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัย Okinawa Prefectural University ร่วมแสดงผลงานในครั้งนี้ รวม 56 คน โดยนำผลงานศิลปกรรม ทั้งหมด 60 ชิ้นงาน ประเภทของงานศิลปกรรม ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ งานออกแบบเครื่องประดับ ศิลปะไทย สื่อประผสม และเซรามิค

โดยชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย


คณะวิจิตรศิลป์ โทรศัพท์ / โทรสาร 053-211724, 053-944805

ข้อมูล ผศ. ชัยวุฒิ 088-2525053, Mr. Iso 087-9177215

ผู้ส่งข่าว (ดวงใจ) 086-1900699 www.finearts.cmu.ac.th

คณะวิจิตรศิลป์ โทรศัพท์ / โทรสาร 053-211724, 053-944805

ข้อมูล ผศ. ชัยวุฒิ 088-2525053, Mr. Iso 087-9177215

ผู้ส่งข่าว (ดวงใจ) 086-1900699 www.finearts.cmu.ac.th


-------------------


หลักการและเหตุผล

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีความร่วมมือทางด้านกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัย Okinawa Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น มาเป็นเวลานาน กิจกรรมที่ผ่านมาที่ได้ดำเนินร่วมกันได้แก่ การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านภาพพิมพ์ จิตรกรรมและประติมากรรม โดยในปี พ.ศ. 2554 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ลงนามความร่วมมือกับ Okinawa Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 30 ปี โดยแผนกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Okinawa Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่

1. แลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและโท

2. การแลกเปลี่ยนบุคลากรสายวิชาการ

3. การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ งานวิจัยทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม

4. การร่วมมือจัดนิทรรศการทางด้านศิลปกรรม

5. การศึกษาดูงานที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการศึกษาดูงานที่ Okinawa Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ร่วมมือกับ Okinawa Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการแลกเปลี่ยนนิทรรศการศิลปะ Okinawa – Thai Exchange Arts Exhibition ขึ้น ระหว่างวันที่ 10 -24 สิงหาคม 2555 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 โดยมีผลงานจากคณาจารย์คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณาจารย์จาก Okinawa Prefectural University เข้าร่วมแสดง

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะ Okinawa – Thai Exchange Arts Exhibition to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service