นิทรรศการ "ดีด" (MET Student Exhibition)

Event Details

นิทรรศการ "ดีด" (MET Student Exhibition)

Time: June 18, 2019 to June 23, 2019
Location: Bangkok Art and Culture Center
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, thesis
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: May 26, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ดีด’ MET Student Exhibition

วันที่ : 18 มิถุนายน - 23 มิถุนายน 2562

สถานที่: โถงชั้น 1

โดย โรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ มีพันธกิจในการผลิตนักศึกษาเพื่อเป็นบุคลากรที่ชำนาญในการออกแบบ และผลิตสื่อทางการแพทย์ โดยหลักสูตรนี้ก่อตั้งมายาวนานกว่า 50 ปี ตั้งแต่เป็นหลักสูตรเดิม (เวชนิทัศน์) ซึ่งนับเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยและเอเชียอาคเนย์ที่เปิดสอนวิชาการด้านนี้

หลายคนอาจตั้งคำถามว่า "การแพทย์และศิลปะมาอยู่ร่วมกันได้อย่างไร?" เนื่องจากการผลิตสื่อทางการแพทย์ต้องอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทฤษฎีทางด้านศิลปะ และเทคโนโลยีด้านการผลิตสื่อ มาผนวกเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อผลิตชิ้นงานที่ประสิทธิภาพ ทันสมัย น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับเมื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยคำนึงถึงความถูกต้องตามหลักวิชาการ ทักษะดังกล่าวทำให้ผู้ผลิตสื่อทางการแพทย์มีบทบาทสำคัญในสายงานวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างยิ่ง และเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตสื่อให้กับนักศึกษา หลักสูตรฯ จึงมีการจัดการเรียนการสอนการผลิตสื่อให้ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น ภาพวาด ภาพถ่าย คอมพิวเตอร์กราฟิก วีดิทัศน์ และหุ่นจำลอง โดยเน้นให้นักศึกษาฝึกฝนและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ชิ้นงานที่ทำสำเร็จจะถูกนำไปใช้ในการศึกษาทางการแพทย์ รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป 

นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาดีด’ MET Student Exhibition จึงจัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานของนักศึกษาทุกชั้นปีในหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นโอกาสอันดีที่จะนำผลงานที่สร้างสรรค์ มาตลอดปีการศึกษามาเผยแพร่สู่สังคม เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพ ของนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณฐิตาภา เกียรติศิริชัย 

โทร 083-225-1237 

Facebook: Met Exhibition

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ดีด" (MET Student Exhibition) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service