นิทรรศการ "HURTS"

Event Details

นิทรรศการ "HURTS"

Time: May 10, 2015 to May 31, 2015
Location: Whitespace
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.whitesp-ce.com
Phone: 02 235 2500
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: May 12, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


ผมมีความสนใจในรูปทรงโครงสร้างและรูปทรงของอว ัยวะภายในต ่างๆของมนุษย์

โดยเฉพาะรูปทรงของผู้ป่ วยตลอดไปจนถึงรูปทรงโครงสร้างของเครื ่องช่วยเหลือผู้ป่ วย

เช่น รถเข็นผู้ป่ วย เตียง ไม้เท้า ผมสนใจในหน้าที ่ของอุปกรณ์เหล ่านี้ที ่ถูกออกแบบมา

เพื ่อรองร ับรูปทรงของมนุษย์และความสะเทือนใจจากการจากไปของสมาชิกในครอบคร ัว

ที ่ได้ร ับความเจ็ปป่ วยและจากไปอย ่างฉับพล ัน โดยผมได้ใช้กระบวนการทางประติมากรรม

สร้างรูปทรงให้เกิดเป็ นรูปทรงทางประติมากรรมรูปแบบต ่างๆเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความ

เจ็บป่ วย ความเหนื ่อยล้า ความทุกข์ที ่มนุษย์ต้องเผชิญระหว ่างการใช้ชีวิต

ความเจ็บทจี่ ะชว่ ยเตอืนสตมิ นุษย์ใหเ้ล็งเห็นถงึสจัะธรรมความไมเ่ ทยี่ งของทกุ สรรพสงิ่ ซงึ่

ต้องมีว ันสูญสลายและด ับสูญไปตามธรรมชาติ

I think the human’s internal organs are interesting, especially the patient’s ones. Also I

interested in the form of O&P (Orthosis and Prosthesis) such as wheelchair, cane, patient

bed, which were designed for human’s body supporting.

These artworks were inspired by my sadness about the painful and the suddenly death of the

member of my family. My sculpture’s form reflects the suffering, hopelessness and the sorrow

of the human’s living. It will remind you the truth and the impermanent of everything.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "HURTS" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service