All Events in Siam Center (1)

May 1Wednesday

  • นิทรรศการ "ชาญชรา"

    May 1, 2019 to May 3, 2019Siam Center “ชาญชรา : Thesis Exhibition” งานที่จะทำให้ผู้สูงอายุมีความเชี่ยวชาญและหมดปัญหาเรื่องสุขภาพและการท่องเที่ยว⠀⠀⠀ชาญชรา Thesis Exhibition นิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ของนิสิตการสื่อสารเพื่อการ Organized by NEWS PORTFOLIOS*NET | Type: art, exhibition

Popular Event Types

View All

Hot Links


© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service