All Events in Rimkobfa Bookstore (1)

March 14Friday

  • นิทรรศการ "สรรพสีไทย"

    March 14, 2014 to April 30, 2014Rimkobfa Bookstore เนื่องใน “วันอนุรักษ์มรดกไทย*” ร้านหนังสือริมขอบฟ้า ขอเชิญชมนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องสีในศิลปกรรมไทย ตั้งแต่กระบวนการผลิตสี, การเรียกชื่อสี และเทคนิคการใช้สี ทั้งนี้เพื่อให้เข้าถึงภูมิปัญญาของช่างไทยโ Organized by | Type: art, exhibition

Popular Event Types

View All

Hot Links


© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service