นิทรรศการ Crowded Comfort การอยู่ร่วมกันที่หลากหลาย

Event Details

นิทรรศการ Crowded Comfort การอยู่ร่วมกันที่หลากหลาย

Time: September 23, 2010 to October 17, 2010
Location: Rm. No.260, 2nd-4/F, Lido Building lock#16
City/Town: Bangkok, Thailand
Phone: +66 2 252 2900
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Oct 3, 2010

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event DescriptionCrowded Comfort

by Bencharong Kowapitaktat
Opening : 23 September 2010 time 7:00 pm – 9:00 pm
Exhibition : 24 September – 17 October 2010
...

In the competitive world, nowadays, everyone tries to gain his own benefits so much that he forgets the important of sharing, caring and unity. With belief in materialism, everyone faces with suffering in seeking things for his life. The society is also in miserable, full of separated families, thieves, selfish and unethical people.

I have been witness this scene every day. I see the stress and pain in people’s mind and body. This inspires me to paint. My paintings are going to reflect the simple and sufficient life with full of happiness which I communicate via animals’ way of life.การอยู่ร่วมกันที่หลากหลาย

โดย เบญจรงค์ โดวาพิทักษ์เทศ

จากสภาวะในสังคมปัจจุบันที่มีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ผู้คนต่าง
แข่งขันกันเพื่อที่จะได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน หลงลืมความสำคัญของกาารอยู่ร่วมกัน
เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน จนเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวง ผลแห่งการแสวงหา และลุ่มหลง
ในวัตถุนิยมส่งผลต่อสภาวะสังคมในปัจจุบันคือ ขาดความรัก ความอบอุ่น ครอบครัวแตก
แยก มีขโมยมากขึ้น ผู้คนขาดศีลธรรม และไม่รู้จักความเพียงพอ อยากได้ทุกอย่างมากขึ้น
ไปเรื่อยๆไม่มีจุดจบจนก่อเกิดความเครียด ส่งผลต่อการเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจ
สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบทางจิตใจทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่ข้าพเจ้าได้ประสบมา
ส่งผลให้ข้าพเจ้าเกิดความคิดที่จะสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะที่จะสะท้อนภาพแห่งความสุข
ความอบอุ่นและความดีงามของชีวิต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอแง่มุมหนึ่งให้ผู้คนใน
สังคมได้รับรู้ โดยนำเอาวิถีของความเรียบง่ายเพียงพอและมีนำ้ใจ เกื้อกูลกัน การให้ความ
รักความอบอุ่นกับครอบครัวเลี้ยงดูลูกด้วยความรักความห่วงใย ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่มนุษย์ควร
ได้นำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ Crowded Comfort การอยู่ร่วมกันที่หลากหลาย to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service