จิตรกรรมไทยร่วมสมัย "พุทธภูมิ" (BuddhaBhumi :The Abode of Lord Buddha)

Event Details

จิตรกรรมไทยร่วมสมัย "พุทธภูมิ" (BuddhaBhumi :The Abode of Lord Buddha)

Time: April 23, 2011 to May 31, 2011
Location: 9artgallery
Street: 786/11 Moo 3 Paholyothin rd.,Wiang ,Muang
City/Town: Chiangrai,Thailand
Website or Map: http://9artgallery.com
Phone: 0 5371 9110,083 152-6021
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Apr 21, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

23 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2554  /  23 April 2011 – 31 May 2011
by  สากล  สุทธิมาลย์ / Sakol Sutimarn
มนตรี  จีนา / Montree Jeena
พิมประภา คำเดช / Wisit Boonrueang 
วิสิทธิ์  บุญเรือง / Pimprapa Dumdet
เนติ  พิเคราะห์ / Neti Phikroh  

โดย นายนที เมืองมา   วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ
จะมีพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2554  เวลา 17:00 น.

 

To be presided over by
Mr.Natee Muangma , Culture of Chiang Rai
On Saturday April 23rd, 2011 at 5:00 pm.


การสร้างสรรค์งานศิลปะมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงอยู่ของมวลมนุษยชาติ เพราะงานศิลปะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมมาตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน ผลงานทางศิลปะสะท้อนภาพความคิดสร้างสรรค์ สภาพสังคมและความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในแต่ละยุคสมัยการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะเป็นแนวทางหนึ่งในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน สะท้อนและกระตุ้นเตือนจิตใจเด็ก เยาวชน และคนรุ่นใหม่ ให้เกิดความรักในศิลปะ และเกิดความคิดสร้างสรรค์ในงานศิลปกรรม “พุทธภูมิ”  ดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์พูนผลด้วยคุณธรรม จริยธรรม ศิลปะวิทยาการ ภายใต้ความเจริญรุ่งเรือง ความเชื่อ ความศรัทธาทางพระพุทธศาสนา ตั้งแต่อดีตการณ์ถึงปัจจุบัน อันแสดงถึงเหตุการณ์ทางพุทธประวัติ และวิถีชีวิตของชาวพุทธ ตลอดถึงสัจธรรมแห่งชีวิต ที่มีจุดรวมเดียวกันคือ ความเชื่อ เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา  จุดรวมของแนวความคิดนี้ทำให้กลุ่มศิลปิน ได้ตระหนักถึงคุณค่าของงานจิตรกรรมไทยอันควรแก่การอนุรักษ์ศึกษา สร้างสรรค์ และสืบทอดไว้  อันเป็นเครื่องหมายสำคัญที่บ่งชี้ถึงวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์และสูงค่าของชนชาติไทย และเนื่องด้วยศิลปินมีทัศนคติ  แนวร่วมในการรังสรรค์ผลงานไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเผยแพร่ผลงานสู่นักเรียน  นักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจทั่วไป  จึงร่วมกันจัดนิทรรศการในครั้งนี้ขึ้น  โดยผลงานที่นำมาแสดงเป็นผลงานที่เกิดจากการสรรค์สร้างของศิลปินเอง  จากการศึกษาค้นคว้าเฉพาะเรื่องของศิลปิน  ภาพที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ตามแนวความคิดของศิลปิน

Comment Wall

Comment

RSVP for จิตรกรรมไทยร่วมสมัย "พุทธภูมิ" (BuddhaBhumi :The Abode of Lord Buddha) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service