นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา "BIG BLEND EXHIBITION "

Event Details

นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา "BIG BLEND EXHIBITION "

Time: September 26, 2011 to September 30, 2011
Location: Mahidol University
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.mahidol.ac.th/muth…
Phone: 02 849 6000
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Aug 22, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการนี้เป็นการนำเสนอผลงานของนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

เป็นเวทีการนำเสนอผลงานครั้งที่2 และถือเป็นนักศึกษารุ่นที่2 ของหลักสูตรที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษานี้ ทั้งนี้หลักสูตรมีจุดเริ่มต้นสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2509 ซึ่งเป็นปีที่มีการก่อตั้ง โรงเรียนช่างภาพการแพทย์ (School of Medical Illustration) ขึ้นในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยนำหลักสูตร ต้นแบบมาจาก DEPARTMENT OF Art as Applied to Medicine, Johns Hopkins University School of Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา การก่อตั้งหลักสูตรขณะนั้นถือเป็นหลักสูตรแรกของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ที่มีการจัดการเรียน การสอนด้านผลิตสื่อทางการแพทย์ ซึ่งได้มีการพัฒนาหลักสูตรเรื่อยมาและเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ หลักสูตรเวชนิทัศน์ จวบจนปัจจุบันหลักสูตรได้ผลิตบัณฑิตมากว่า 45 รุ่น บทบาทส่วนใหญ่ช่วยสนับสนุนการผลิตสื่อให้กับวงการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพของประเทศ นับเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญยิ่งในแวดวงการผลิตสื่อโดยเฉพาะสื่อทางการแพทย์


Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา "BIG BLEND EXHIBITION " to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service