นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย "บางกอกหลอกชั้น" (Bangkok Layers)

Event Details

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย "บางกอกหลอกชั้น" (Bangkok Layers)

Time: April 4, 2018 to April 22, 2018
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 19, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย บางกอกหลอกชั้น
วันที่ : 04 เมษายน - 22 เมษายน 2561
สถานที่: ห้องสตูดิโอ ชั้น 4
ผู้อานวยการโครงการ และภัณฑารักษ์: jiandyin (จิระเดช และ พรพิไล มีมาลัย)
ผู้ช่วยภัณฑารักษ์: สุพิชญา ขุนชานิ
ผู้จัดการโครงการ: เพ็ญวดี นพเกตุ มานนท์
ที่ปรึกษาประวัติศาสตร์: วราวุธ ศรีโสภาค
วันเปิดนิทรรศการ วันที่ 4 เมษายน 2561, เวลา 18.00 น. ณ ห้องสตูดิโอ 4

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย บางกอกหลอกชั้น (Bangkok Layers) ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Topography of Mirror Cities บริหารและดาเนินโครงการฯโดย Sandy Hsiu-chih Lo ภัณฑารักษ์กลาง (Chief Curator) ได้รับทุนสนับสนุนจาก National Culture and Arts Foundation กระทรวงวัฒนธรรม รัฐบาลไต้หวัน โดยเธอได้เชื้อเชิญภัณฑารักษ์จาก 6 ประเทศร่วมนาเสนอภาพสะท้อนของสถานที่ในแต่ละเมืองสาคัญ ให้กลายเป็นพื้นที่ของการศึกษา ผ่านสนามทางทัศนศิลป์และรูปแบบนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ภัณฑารักษ์ทั้ง 6 ท่านได้แก่

1. Lian Heng Yoeh ประเทศมาเลเชีย นาเสนอโครงการ History-Community-Identity ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์
2. Vuth Lyno, Pen Sereypagna ประเทศกัมพูชา นาเสนอโครงการ Geo-body ที่กรุงพนมเปญ
3. Ade Darmawan ประเทศอินโดนีเชีย นาเสนอโครงการ Mass Rapid Mobility ที่กรุงจาการ์ตา
4. Jiandyin (จิระเดชและพรพิไล มีมาลัย) ประเทศไทย นาเสนอโครงการ บางกอกหลอกชั้น (Bangkok Layers) ที่กรุงเทพฯ
5. Mahbubur Rahman ประเทศบังกลาเทศ นาเสนอโครงการ City of the Book ที่กรุงธากา
6. Manray Hsu สาธารณรัฐไต้หวัน นาเสนอโครงการ Herbal Urbanism ที่กรุงไทเป

นิทรรศการฯ ครั้งนี้มุ่งพิจารณาและตีความข้ามกรอบความรู้ทางปรากฏการณ์วิทยาด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวโยงกับกาล-เทศะและประวัติศาสตร์กระแสหลัก ซึ่งมีความสัมพันธ์ซับซ้อนระหว่างอดีต ปัจจุบัน และการคาดการณ์อนาคต ผ่านการปฏิบัติและสนามทางศิลปะร่วมสมัยในรูปแบบของการศึกษาค้นคว้า เพื่อสะท้อนแนวทางการสร้างกรอบความรู้ใหม่ขึ้นมาแทนที่กรอบความรู้เดิม ด้วยการสร้างบทสนทนาในนิทรรศการฯผ่านการตั้งคาถามตามหรือคาถามแย้ง ที่ท้าทายความคาดหวังทั้งจากผู้ชมและศิลปิน/ผู้เชี่ยวชาญที่สร้างผลงาน นาเสนอทัศนะและทัศนียภาพองค์รวมที่มีความหลากหลายในรูปแบบและวิธีวิทยาตามประเด็นที่กาหนด เพื่อสร้างประสบการณ์การรับรู้ การส่องสว่างและเปิดช่องที่ซ้อนทับกันหลายเชิงชั้นของความหมายในกรอบความรู้กระแสหลัก และเป้าหมายในการแสวงหาโครงสร้างความคิดในระดับจุลภาคของสังคม ด้วยการสร้างนิยามใหม่ในพื้นที่ทางทัศนศิลป์เชิงสหวิทยาการประสานเข้ากับศาสตร์ความรู้อื่นๆ ในฐานะของงานสร้างสรรค์1 และตัวเร่งปฏิกิริยาที่ยังผลให้เกิดการตีความทางสังคม2 อันเป็นกรอบความรู้ที่เลื่อนไหลเปลี่ยนแปลงแปรรูปไปตามปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ซึ่งมีพัฒนาการแบบไม่ต่อเนื่องต่างจากสายโซ่ที่ร้อยต่อเชื่อมกันโดยไม่ขาดห้วง ด้วยเหตุนี้ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ในปรากฏการณ์จึงมีคุณค่าอย่างมากสาหรับการศึกษา โดยเฉพาะความสัมพันธ์ของแรงกระทาซึ่งทาให้เกิดความเข้าใจตรรกะที่ดารงอยู่ในปรากฏการณ์นั้นได้โดยตรง3 การสนับสนุนและสร้างความเข้าใจที่เปิดกว้างนั้นสามารถเพิ่มศักยภาพต่อการตีความ ซึ่งบ่อยครั้งเปิดโอกาสให้ศิลปิน/ผู้เชี่ยวชาญและผู้ชมมีส่วนร่วมกันสร้างแบบแผนการบรรเทาความคลาดเคลื่อน ที่มักเกิดขึ้นในแวดวงการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาแบบโครงสร้างนิยม ซึ่งยึดถือกรอบความรู้ที่แข็งขืนลดทอนและปฏิเสธความเป็นอื่น


พิธีเปิดนิทรรศการและกิจกรรมประกอบนิทรรศการ
แสดงสดพิธีเปิดนิทรรศการ: อาจารย์ จินตนา กล้ายประยงค์
กิจกรรมเสวนาปิดนิทรรศการ: Sandy Hsiu-chih Lo, jiandyin (จิระเดช และ พรพิไล มีมาลัย)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย "บางกอกหลอกชั้น" (Bangkok Layers) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service