นิทรรศการ "ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 59"

Event Details

นิทรรศการ "ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 59"

Time: September 4, 2013 to October 27, 2013
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Sep 3, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 59

วันที่ : 04 กันยายน - 27 ตุลาคม 2556

สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับกรมศิลปากร สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดการแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติร่วมกับกรมศิลปากร ตั้งแต่ครั้งที่ 1 ปี 2492 โดย ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ปูชนียบุคคลในด้านศิลปะของชาติเป็นผู้ริเริ่มจัดขึ้น และได้นำมาแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม

ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ซึ่งตรงกับปี พ.ศ. 2505 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระ-เจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติเป็นครั้งแรกและในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ให้อัญเชิญเข้าร่วมเป็นครั้งแรก และพระราชทานภาพผลงานฝีพระหัตถ์ให้อัญเชิญเข้าร่วมแสดงด้วยทุกครั้ง และมหาวิทยาลัยก็ยังคงจัดการแสดงศิลปกรรมกรรมแห่งชาติร่วมกับกรมศิลปากรสืบเนื่องจนกระทั่งถึงการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ปี 2506 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ย้ายสังกัดมาขึ้นอยู่กับทบวงมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้ดำเนินการจัดแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ตั้งแต่ ครั้งที่ 15 ปี 2507 แต่ยังคงมีการแสดงผลงานให้ประชาชนได้เช้าชม ณ พิพิทธภัณฑสถานแห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ ในเดือนกันยายนของทุกปีแจนถึงปัจจุบัน นับเป็นครั้งที่ 59

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาตินับเป็นกิจกรรมที่สำคัญของประเทศ ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ของศิลปิน และเปิดโอกาสให้เหล่าศิลปินได้แสดงออกถึงศักยภาพในด้านศิลปะ-วัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อการสร้างอารยธรรมของไทยสืบไป อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ศิลปินได้ใช้แนวคิดที่เป็นอิสระของตนเอง ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีลักษณะหลากหลาย เกิดการพัฒนาแนวทางการสร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัยที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งจะเห็นได้จากการก้าวกระโดดของผลงานที่ส่งประกวดในแต่ละปี ทำให้เราเล็งเห็นได้ว่าการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติเป็นโครงการหนึ่งที่ส่งเสริมศิลปินให้ได้มีโอกาสแข่งขันกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมให้มีระดับสูงถึงขั้นมาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติตลอดจนให้ประชาชนชาวไทยได้มีความรู้ความเข้าใจและมีโอกาสชื่นชมความงดงามของศิลปกรรมร่วมสมัย


ผลงานที่นำมาแสดงเป็นผลงานที่ทางมหาวิทยาลัยได้ทำการเชิญชวนบุคคลทั่วไปให้เข้าร่วมส่งผลงานโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิและมีความสามารถมาเป็นผู้คัดเลือกและตัดสินผลงาน เพื่อเลือกสรรผลงานที่มีคุณภาพสูงที่สุดในการประกวดในครั้งนั้นๆ ในปีนี้ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน จำนวน 9 ท่าน ได้แก่

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ชลูด นิ่มเสมอ กรรมการ

2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ กรรมการ

3. อาจารย์ ถวัลย์ ดัชนี กรรมการ

4. ศาสตร์เมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน กรรมการ

5. ศาสตราจารย์ เดชา วราชุน กรรมการ

6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก กรรมการ

7. ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง กรรมการ

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร รอดบุญ กรรมการ

9. รองศาสตราจารย์เข็มรัตน์ กองสุข กรรมการ

ในการนี้ได้เชิญชวนให้ศิลปินเข้าร่วมส่งผลงาน 4 ประเภท โดยสามารถส่งผลงานได้ประเภทละไม่เกิน 3 ชิ้น (ผลงานศิลปกรรมทุกประเภทต้องมีขนาด กว้าง ยาว สูง แต่ละด้านไม่เกิน ๒.๘๐ เมตร รวมกรอบและฐาน)

การจัดการแสดงครั้งนี้ได้เชิญชวนให้ศิลปินสัญชาติไทยจัดส่งผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมประกวดและแสดง โดยแบ่งประเภทของผลงานศิลปกรรมเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสม

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 59" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

Creative Citizen NEWS

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service