นิทรรศการ "คิดถึงอาจารย์ศิลป์ 50 ปี (ครั้งที่ 3: ปี2555)"

Event Details

นิทรรศการ "คิดถึงอาจารย์ศิลป์ 50 ปี (ครั้งที่ 3: ปี2555)"

Time: May 14, 2012 to June 14, 2012
Location: Double Dogs Cafe
City/Town: Bangkok,Thailand
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Apr 26, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปะ: คิดถึงอาจารย์ศิลป์ 50 ปี (ครั้งที่ 3: ปี2555)

คำโปรย: “ถ้าฉันไม่อยู่ นายคิดถึงฉัน นายทำงาน”

ศิลปิน : ชมรมศิษย์อาจารย์ศิลป์ พีระศรี

ระยะเวลา: วันที่ 14 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2555

สถานที่: Double Dogs Cafe


สยามประเทศในห้วงสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองถือเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อทาศิลปวัฒนธรรมอย่างยิ่ง ศิลปะในทางหนึ่งคืองานช่างฝีมือที่พัฒนาต่อมาจากอดีตแต่อีกรูปแบบได้รับอิทธิพลศิลปะแบบคลาสสิกของตะวันตก ทั้งสองแนวทางแม้ว่าจะเกิดการประยุกต์ให้อยู่ร่วมกัน ทว่าก็ไม่ได้เกิดเป็นนวัตกรรมทางศิลปะสมัยใหม่อย่างชัดเจน

ตราบจนการเข้ามารับราชการรวมไปถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรของนายคอร์ราโด เฟโรจี หรือต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ศิลป์ พีระศรี ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทางศิลปะแบบใหม่ขึ้นในสังคมสมัยนั้น มีการเรียนรู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยเทคนิคตะวันตกผสมผสานเข้ากับวิถีแบบตะวันออกจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสมัยขึ้น ด้วยคุณูปการของศาสตราจารย์ศิลปะ พีระศรี ในทางศิลปะทั้งด้านทฤษฎีองค์ความรู้และผลงานอันเกิดจากการสร้างสรรค์ ทำให้วงการศิลปะยกย่องท่านเป็น “บิดาศิลปะสมัยใหม่ไทย”

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ถือเป็นบุคคลสำคัญทางศิลปะในประเทศไทยที่ศิลปินไทยทุกยุคสมัยควรระลึกถึงตลอดเวลา นั่นเพราะวิถีชีวิตด้านต่างๆ ของท่านไม่เพียงทุ่มเทให้กับอุดมคติทางศิลปะเท่านั้น หากแต่ยังเป็นครูผู้ถ่ายทอดสรรพศิลปวิทยาอย่างไม่ระย่อตราบลมหายใจสุดท้าย

ในโอกาสที่ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 นี้ จะเป็นวันครบรอบถึงแก่กรรม 50 ปี ของท่าน กลุ่มศิลปินผู้ถือเป็นศิษย์อาจารย์ศิลป์ พีระศรี ร่วมกันจัดนิทรรศการศิลปะขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงและบูชาศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี บิดาศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย ภายใต้นิทรรศการชื่อ “คิดถึงอาจารย์ศิลป์” ซึ่งปีนี้เป็นการจัดนิทรรศการขึ้นเป็นครั้งที่ 3

วัตถุประสงค์

1 เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปะสู่สาธารณะ

2 เพื่อเป็นการระลึกถึงและบูชาครูบาอาจารย์ทางศิลปะโดยมี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นสัญลักษณ์

3 เพื่อให้วันครบรอบวันถึงแก่กรรมของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งของวงการศิลปะไทย

4 เพื่อเป็นแบบอย่างในการจัดนิทรรศการในวาระถึงแก่กรรมของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ให้กับคนในรุ่นต่อๆ ไป

5 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติและการทำงานร่วมกันของศิลปินผู้แสดงนิทรรศการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "คิดถึงอาจารย์ศิลป์ 50 ปี (ครั้งที่ 3: ปี2555)" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service