นิทรรศการภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย”

Event Details

นิทรรศการภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย”

Time: April 17, 2010 to April 23, 2010
Location: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th/exhibit…
Event Type: photography, exhibition
Organized By: BACC
Latest Activity: Apr 17, 2010

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ผู้ผลิต
และจำหน่ายน้ำมันรำข้าวคิง
ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย“คุณค่าของข้าวไทย” ที่นำเสนอภาพความงดงามและ
คุณค่าของ “ข้าว ทุ่งนา และวิถีชีวิตความผูกพันของข้าวกับชาวนาไทย” ผลงานจาก
การประกวดภาพถ่ายของนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรี กว่า 100 ภาพ

โครงการประกวดภาพถ่ายชุด “คุณค่าของข้าวไทย” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของบริษัทฯ ที่ต้องการให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของข้าวและชาวนาไทย และต้องการเชิดชูเกียรติของชาวนาซึ่งถือเป็นกระดูกสันหลังของชาติ โดยบริษัทฯ ได้รับเกียรติจากกรรมการฯ ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาร่วมจัดทำโครงการนี้ ซึ่งเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วประเทศ ที่มีใจรักในการถ่ายภาพ ได้แสดงความสามารถ ทั้งทางด้านความคิดสร้างสรรค์และศิลปะการถ่ายภาพ ผ่านการนำเสนอภาพถ่ายที่สะท้อนให้เห็นถึง “คุณค่าของข้าวไทย” ซึ่งจะต้องเป็นภาพความงามที่เกี่ยวข้องกับข้าวไทยทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นความงามของเมล็ดข้าว รวงข้าว ทุ่งข้าว การปลูก การเก็บเกี่ยว รวมถึงวิถีชีวิตของชาวนาที่ผูกพันกับข้าวในแง่มุมต่างๆ โดยสามารถส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวนภาพ วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ คุณค่า และความสวยงามของข้าวไทย รวมถึงปลุกจิตสำนึกของคนไทยให้เห็นความสำคัญและคุณค่าของข้าวและชาวนาไทย นอกจากนั้น ยังเป็นการสนับสนุนการกำหนดให้มี “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” คือวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี ซึ่งจะเริ่มในปี 2553 นี้เป็นปีแรก ตามมติของคณะรัฐมนตรีที่ให้ความเห็นชอบเมื่อเดือนพฤษภาคม 2552 อีกด้วย”

การจัดตั้งวันดังกล่าว ถือเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ข้าวไทย พ.ศ. 2550-2554 เนื่องจากวันที่ 5 มิถุนายน 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทอดพระเนตรการทำนาที่ อ.บางเขน กรุงเทพมหานคร และทอดพระเนตรกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกทั้งทรงหว่านข้าวด้วยพระองค์เองในแปลงนา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อชาวสยามและข้าวไทย เป็นวาระสำคัญต่อกิจกรรมข้าวไทย

โครงการนี้นับว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ มีผู้ส่งภาพเข้าประกวดมากกว่า 300 ภาพ ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกภาพถ่ายจำนวน 108 ภาพ เพื่อนำมาจัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย” ให้ทุกท่านได้ชมกัน ทางบริษัทฯ เชื่อว่าผลจากโครงการนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้สนับสนุนวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ พร้อมทั้งกระตุ้นให้คนไทยเกิดการความรักความหวงแหนในข้าวไทย เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของชาวนาไทยที่ได้สืบทอดกันมาอย่างช้านาน อันจะเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไป

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service