นิทรรศการ "หนึ่งเดียวล้วนเกี่ยวข้อง"

Event Details

นิทรรศการ "หนึ่งเดียวล้วนเกี่ยวข้อง"

Time: March 24, 2017 to April 2, 2017
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 29, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ส่งผลให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและพลเรือน รวมทั้งยังก่อให้เกิดบรรยากาศของความกลัว ความหวาดระแวง และเกิดระยะห่างระหว่างประชาชนในสังคมไทยส่วนใหญ่และประชาชนใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ แม้ต้องการแสดงความห่วงใยก็ไม่มีโอกาสหรือช่องทางที่จะติดต่อสื่อสาร กันได้โดยตรง อาศัยเพียงสื่อสารมวลชนเป็นผู้นำสารให้คนภายนอกพื้นที่ได้ทราบ ซึ่งส่วนใหญ่คือ เรื่องราวและภาพเหตุการณ์ความรุนแรง หากปล่อยให้สภาพการณ์เช่นนี้ดำเนินต่อไป ความ ห่างเหิน ความไม่เข้าใจอาจส่งผลให้เกิดสภาพที่ต่างคนต่างอยู่ และมีวิสัยทัศน์ที่ต่างกันไปตาม สภาพบริบทการเมืองและสังคมในพื้นที่ เกิดการสื่อสารที่ขาดพื้นฐานความเข้าใจในในความแตก ต่างหลากหลายที่ดำรงอยู่ อาจนำไปสู่ความขัดแย้งหรือการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาได้ โดยง่าย
โครงการปั่นรวมใจไทยจึงร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนำเอามามิติของศิลปะ มาเป็นสื่อกลางในการสร้างบทสนทนา (Dialogue) ระหว่าง “คนใน” และ “คนนอก” ของพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่แห่งความไม่รู้ พื้นที่ที่ผู้คนต่างคาดเดากันไปต่างๆ นานา ตามที่ได้รับฟังผ่านสื่อหรือบุคคลที่สาม เพื่อลดช่องว่าง ความหวาดระแวง และถ่ายทอดความรู้สึก นึกคิดตามที่ได้สัมผัสพื้นที่ ผู้คน วิถี ประเพณี ซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผ่านมุมมองของศิลปิน ซึ่งใช้กระบวนการทางศิลปะนำเราเข้าสู่กระบวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ สร้างการยอมรับความต่างที่ดำรงอยู่

ศิลปินในนิทรรศการเองต่างเป็นทั้งคนในและคนนอกพื้นที่แห่งความไม่รู้ ได้แก่ เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์, ดาว วาสิกสิริ, จักกาย ศิริบุตร, อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์, เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ และพิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น ทุกคนจะมาร่วมแบ่งปันและถ่ายทอประสบการณ์การได้สัมผัสพื้นที่ด้วย ผลงานภาพถ่าย การจัดวาง ทัศนศิลป์ สื่อผสม และกวีนิพนธ์ ที่จะทำให้เราก้าวข้ามความไม่รู้ไป ด้วยกัน

นิทรรศการ "หนึ่งเดียวล้วนเกี่ยวข้อง" ศิลปะเพื่อก้าวข้ามความไม่รู้
วันที่ : 24 มีนาคม - 02 เมษายน 2560
สถานที่: ผนังโค้ง ชั้น 3 - 5
โดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต)
พิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 17.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "หนึ่งเดียวล้วนเกี่ยวข้อง" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service