นิทรรศการ "แม่คุณค่าของบุคคลที่รัก"

Event Details

นิทรรศการ "แม่คุณค่าของบุคคลที่รัก"

Time: June 28, 2014 to July 6, 2014
Location: The Sense Pinklao community mall
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/these…
Phone: 02 434 1681
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jun 23, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

28 มิถุนายน- 6 กรกฎาคม 2557

นิทรรศการศิลปะ ‘Mother Value of the Adorable Person -

แม่คุณค่าของบุคคลที่รัก’ ที่ลานกิจกรรม เดอะ เซ้นส์ ปิ่นเกล้า


เดอะ เซ้นส์ปิ่นเกล้าร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรและสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติขอเชิญชม

โครงการนิทรรศการศิลปะจากงานวิจัยศิลปกรรมศาสตร์

และงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการเรื่อง ‘แม่คุณค่าของบุคคลที่รัก’

โดยศิลปินและนักวิจัย: นางสาวลูกปลิว จันทร์พุดซา

นางสาวลูกปลิว จันทร์พุดซา

ศิลปินระดับรางวัลกล่าวถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานว่า เพราะความรักของแม่ที่มีต่อลูกนั้นเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ไพศาล

สายสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างแม่และลูกเกิดการสืบทอดวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตที่งดงามและสมบูรณ์จากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่เกิดจนตายและสืบทอดไปโดยไม่ขาดสาย

เผื่อแผ่ออกสู่โลกกว้างจนกลายเป็นความรักที่มีค่ามากเกินกว่าความรักระหว่างแม่กับลูกแต่เป็นความรักของแม่แด่คนทั้งโลก

แต่ท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าของโลกยุคปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในด้านต่างๆของสังคมไทยเป็นอย่างมาก

สายสัมพันธ์อันใกล้ชิดในครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดโดยเฉพาะระหว่างแม่กับลูกมีอันต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ที่เคยยึดถือบุพการีเป็นบุคคลที่เคารพบูชาเป็นที่พึ่งทางใจกลับให้คุณค่ายกย่องบุคคลที่มีชื่อเสียงมีความรู้

หรือความล้ําสมัยของระบบการสื่อสารที่รวดเร็วฉับไวของอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ทําให้ความรักความอบอุ่นและสายใยระหว่างแม่และลูกก็เป็นอันต้องขาดหายไป

ด้วยด้วยเหตุนี้ตนเองจึงต้องการแสดงคุณค่าของบุคคลที่รักมิติของเวลารักแท้ที่เป็นอมตะบริสุทธิ์

และยั่งยืนจินตนาการผ่านรูปทรงสามมิติมีการสื่อสารผ่านประสบการณ์ร่วมกันโดยมีตัวกลางคือภาษาทางประติมากรรมด้วยเหตุผล

ที่ว่างานประติมากรรมมักจะเข้าถึงผู้ชมได้มากกว่าศิลปะแขนงอื่นเพราะศักยภาพของงานประติมากรรมนั้นกว้างขวางสามารถ

ติดตั้งได้ทุกหนทุกแห่งทั้งในอาคารและนอกอาคารป่าเขาลําเนาไพรเพราะฉะนั้นการที่จะนําศิลปกรรมเข้าไปร่วมกับวิถีชีวิตของ

มนุษย์ประติมากรรมจึงเป็นประเภทของงานศิลปะที่เหมาะสมที่สุดที่จะนํามาสร้างสรรค์ผลงานไม่ว่าจะเป็นการสร้างเพื่อรําลึกหรือสร้างเพื่อชื่นชมสุนทรียะเจตนาของศิลปินต้องการใช้รูปแบบประติ

มากรรมแทนความเป็นแม่เพื่อให้ผู้ชมแทนความเป็นลูกเข้าไปมีส่วนร่วมภายในผลงานจําลองพื้นที่บรรยากาศเวลาให้เกิดปฏิสัมพันธ์ร่วมกันทางความรู้สึกความคิดและจินตนาการร่วมกันเป็นเป้า

หมายของการจัดนิทรรศการซึ่งศิลปินหวังว่าผลงานประติมากรรมจะช่วยสร้างสุนทรียะให้กับคนในสังคมและเป็นสื่อกลางในการสร้างสายสายสัมพันธ์อันดีระหว่างระหว่างบุคคลที่รัก

และช่วยปลูกจิตสํานึกให้แก่คนในสังคมได้รําลึกนึกถึงพระคุณของบุพการีและหวนคิดถึงคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์ในนิทรรศการ“แม่คุณค่าของบุคคลที่รัก”

พิเศษ!!!! เชิญร่วมกิจกรรมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันพุธที่

2 กรกฎาคม 2557เวลา 18.00 น.ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น G เดอะ เซ้นส์ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯโดยได้รับเกียรติจาก

ศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน

เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการศิลปะ ‘Mother Value of the Adorable Person - แม่คุณค่าของบุคคลที่รัก’

ที่ลานกิจกรรมชั้น G เดอะ เซ้นส์ ปิ่นเกล้าพร้อมทั้งจะมีการแสดงการร้องเพลงกล่อมลูกพื้นถิ่นโคราช โดยแม่ลูกชิ้น อักษรพรมราช

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "แม่คุณค่าของบุคคลที่รัก" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service