นิทรรศการ "การตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย"

Event Details

นิทรรศการ "การตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย"

Time: February 26, 2013 to March 5, 2013
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Feb 6, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

การตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย

วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ - 05 พฤษภาคม 2556

สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

สร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัยที่นำเอาปรัชญา แนวคิด คำสอนและความเชื่อทางพระพุทธศาสนามาเป็นประเด็นในการศึกษา ตีความ โดยสร้างเป็นงานจิตรกรรม 2 มิติ และงานศิลปะแนวจัดวาง 3 มิติ เพื่อสื่อสาร รูป (Images) และสัญลักษณ์ (Symbolic) ด้วยงานศิลปกรรมร่วมสมัย สร้างความซาบซึ้ง ความประทับใจ ในสาระของธรรมะ ธรรมชาติ และวัตถุสมัยใหม่ การนำสื่อทางวัตถุมาประกอบกันในงานสร้างสรรค์จิตรกรรม ประติมากรรม สื่อประสม และศิลปะแนวจัดวาง เพื่อวิเคราะห์ และสังเคราะห์สู่ประเด็นของความเจริญก้าวหน้า ศิลปะ วัฒนธรรม และปรัชญาที่ปรับเปลี่ยน เคลื่อนไหว และให้อิทธิพลต่อกันและกัน ถ่ายทอดคำสอนในพระพุทธศาสนาให้กับประชาชนที่ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมสมัยใหม่ เพื่อสร้างสรรค์และหลอมรวม ความรัก ความศรัทธา ในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมปัจจุบัน


ผลงานศิลปกรรมมีส่วนในการสร้างสังคมและวางรากฐานทางปัญญาแก่วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น ทั้งระดับรากหญ้า และสังคมเมืองทุกชนชั้น ให้ตระหนักถึงภูมิปัญญาไทยในการสร้างสรรค์ สร้างวัตถุ สิ่งของ และงานศิลปะ วัฒนธรรมต่างๆ รวมทั้งการพัฒนางานศิลปะร่วมสมัย โดยนำเสนอสู่สาธารณะ ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ สร้างพื้นที่ในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างนักคิด นักปรัชญา ศิลปิน และ ประชาชน โครงการวิจัยด้านศิลปะเรื่อง “การตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย” จะกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างศาสนาและประชาชนหลากหลายกลุ่ม โดยเฉพาะผู้มีความรักความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาและมีการประพฤติตนอยู่ในขนบธรรมเนียมมาแต่อดีตกับกลุ่มบุคคลรุ่นใหม่ในสังคม อาทิ เด็กและเยาวชน อาศัยการตีความเนื้อหาต่างๆ ของพระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับการดำรงอยู่ในวิถีปัจจุบัน อันจะนำไปสู่การศึกษาเรียนรู้ เพื่อชี้ประเด็นความเป็นไปของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมไทย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 089-184-8855

winmukdamanee@gmail.com

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "การตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service