นิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ “นิทานแผ่นดิน”

Event Details

นิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ “นิทานแผ่นดิน”

Time: December 3, 2012 to February 3, 2013
Location: Museum of Contemporary Art
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: https://www.facebook.com/MOCA…
Phone: 02 953 1005
Event Type: art, exhibition, photography, photo
Latest Activity: Dec 13, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA) ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน มาร่วมพิธีเปิด “นิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ” อันเป็นการจัดแสดงภาพผลงานศิลปกรรม Land Art จากโครงการ “นิทานแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย 9 ศิลปินชั้นนำของไทย อาทิ


ศาสตราจารย์กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ ปี 2540 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม)

อาจารย์ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ.2548

อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร

อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ

อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วังบอน

อาจารย์สาครินทร์ เครืออ่อน

อาจารย์นภดล วิรุฬชาตะพันธ์

สุริยา นามวงศ์


ที่ได้รับการถ่ายทอดผ่านผลงานภาพถ่ายของ ณัฐพล บุญปาสาณ, พิศุทธิ์ ชูบรรเจิด และ วินิตรา ชูบรรเจิด ซึ่งจะมีกำหนดการจัดแสดงงานตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (พิธีเปิด) ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดแสดงงาน ดังนี้


ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในวโรกาสครบรอบ 85 พระชนมพรรษา เผยแพร่และจัดแสดงภาพผลงานจากโครงการนิทานแผ่นดินสู่สาธารณะชน เผยแพร่ผลงานของศิลปินไทยในระดับประเทศและระดับสากลได้รับรู้และเข้าใจความเป็นมาของการจัดนิทรรศการและงานศิลปกรรม Land Art ให้เด็ก เยาวชนและบุคคลทั่วไปเกิดความสนใจ มีแรงบันดาลใจในงานศิลปะ และตระหนักในความสำคัญของวัฒนธรรมและศิลปะของชาติ


เผยแพร่แนวคิดในการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันตามรอยพระราชดำริ บนพื้นฐานของวัฒนธรรมที่แม้อัตลักษณ์จะแตกต่างกันแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนและเหมาะสม โดยมีรายชื่อศิลปินที่จะมาร่วมงานพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติจากโครงการ “นิทานแผ่นดิน” ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ดังนี้


ศิลปินผู้สร้างสรรค์ภาพ Land Art ที่จะมาร่วมงานแถลงข่าว


อาจารย์ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ.2548

อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร

อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ

อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วังบอน

อาจารย์สาครินทร์ เครืออ่อน

อาจารย์นภดล วิรุฬชาตะพันธ์

สุริยา นามวงศ์


ศิลปินผู้ร่วมงาน ที่จะมาร่วมร้องเพลง “นิทานแผ่นดิน”


1. พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

2. สุนทรี เวชานนท์


ศิลปินที่จะมาร่วมงานแถลงข่าว (ยังไม่คอนเฟริม)


ธีรภาพ โลหิตกุล

สุเมธ องอาจ

ฟอร์ด สบชัย ไกรยูรเสน

อู๋ ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ต้า Mr. Team

ศุ บุญเลี้ยง

เจี๊ยบ วัฒนา

อุ๋ย นนทรีย์ นิมิบุตร

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ “นิทานแผ่นดิน” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service