นิทรรศการ "เชียงใหม่นาว!" สำรวจเมืองเชียงใหม่ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมสมัย

Event Details

นิทรรศการ   "เชียงใหม่นาว!"  สำรวจเมืองเชียงใหม่ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมสมัย

Time: April 7, 2011 to June 19, 2011
Location: Bangkok Art & Culture Centre
Street: 939 Rama 1 Road, Wangmai, Pathumwan
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02-214-6630
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jun 10, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Descriptionเชียงใหม่นาว!
นิทรรศการสำรวจเมืองเชียงใหม่ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมสมัย

7 เมษายน – 19 มิถุนายน 2554

ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครขอเชิญชมนิทรรศการที่ แสดงให้เห็นกระบวนการ ประสบการณ์ กิจกรรม และการทดลองทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ณ เมืองเชียงใหม่ซึ่งเกิดขึ้นและกำลังดำเนินอยู่ ผ่านการคัดสรรโดยอังกฤษ อัจฉริยโสภณ เชียงใหม่นาว! นำเสนอวิสัยทัศน์ที่แตกต่างผ่านผลงานของศิลปิน นักวัฒนธรรมร่วมสมัย 12 ท่าน

จากคำถามที่ว่า “ศิลปะเชียงใหม่ตอนนี้เป็นอย่างไร? และไปถึงไหน?” สู่การนำเสนอผลงานของศิลปิน นักวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนสังคมเมืองเชียงใหม่ ด้วยความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมที่ผสมผสาน เมืองเชียงใหม่มีปัจจัยทางสังคมที่สลับซับซ้อน เหมาะกับการเป็นฐานของ กลุ่มองค์กรอิสระ ศิลปินนักวัฒนธรรม ผู้ซึ่งใช้ที่นี่เป็นเป้าหมายในการดำรงชีวิต สำรวจ วิจัย และแก้ไขปัญหาทางศิลปะ สังคมและวัฒนธรรมต่างๆ ด้วยวิธีคิดที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์พื้นที่เพื่อแสดง ผลงานศิลปะโดยไม่พึ่งพาสถาบัน การประยุกต์ใช้สื่อนำเสนอรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงกับ ผู้คน รวมถึงการสร้างวิถีชีวิตทางเลือกที่ตอบรับหรือสะท้อนความเป็นไปของสังคมด้วย วิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้า เหล่านี้ล้วนเป็นต้นแบบวิธีคิดของศิลปินนักวัฒนธรรมร่วมสมัยในเมือง เชียงใหม่ ซึ่งต้องเผชิญหน้ากับ ความท้าทายในเงื่อนไขหรือข้อจำกัดต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางสังคม

ในบริบทของเมือง เชียงใหม่ “เราสนใจสิ่งที่ดำเนินอยู่ สิ่งที่เป็นอยู่ ไม่ใช่สิ่งที่จบไปแล้ว หรือสิ่งที่กำลัง จะเกิดขึ้น” และด้วยเหตุผลนี้เอง คำว่า “นาว!(now)” ซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับเวลาและสภาวะร่วมสมัยได้ถูกนำมาใช้ คำว่า “ปัจจุบันขณะ” หรือที่ใช้ให้ฟังดูทันสมัยมากขึ้นว่า “นาว!” เป็นคำที่เป็นพลวัต มีสภาวะ เปลี่ยนแปลง และเคลื่อนไหวตลอดเวลา “นาว!” อ้างถึงเวลาเพียงชั่วขณะหนึ่ง และ “นาว!” ตามด้วย เครื่องหมายอัศเจรีย์(!) แสดงปริวิตกต่อสถานการณ์ของสังคมที่เรากำลังเผชิญหน้า

นิทรรศการเชียงใหม่นาว! ไม่ใช่การนำเสนอโครงการทางวัฒนธรรมที่ดีที่สุด หรือที่ประสบความสำเร็จมาก ที่สุด แต่เป็นการนำเสนอกระบวนการของความพยายามในการสร้างสรรค์กิจกรรมทางวัฒนธรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค หรือแม้แต่ข้อบกพร่องทางความคิดอันสลับซับซ้อน สืบเนื่องมาจากผลกระทบทาง เศรษฐกิจ ความไม่เท่าเทียมในภาวะสังคม ระดับการศึกษา รวมถึงประเด็นทางการเมืองในพื้นที่ที่แตกต่าง

เราควรจะหยุด…แม้เพียงชั่วขณะ...เพื่อเรียนรู้และทำ ความเข้าใจร่วมกัน เชียงใหม่นาว! ไม่ใช่โครงการเพื่อตัดสินหรือประเมินคุณค่าของตัวบุคคลหรือวัฒนธรรม แต่เพื่อเปิดโอกาสให้ความคิดเห็นที่หลากหลายได้แสดงออกในพื้นที่กลางทาง สังคมให้เกิดการรับรู้และยอมรับ เชียงใหม่นาว! จึงแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ควรจะ เกิดขึ้น ณ “ปัจจุบันขณะ” ซึ่งคือความเข้าใจในความคิดและสภาวะที่แตกต่าง และสิ่งนี้เองอาจเป็นจุดเริ่มต้น และหมุดหมายสำคัญที่ทำให้สังคมของเราอยู่ร่วมกันได้ ...

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
อังกฤษ อัจฉริยโสภณ
99 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลนางแล อำเภอเมือง เชียงราย 57100
Tel: 086 911 5331
email: angkrit@gmail.com
http://angkritgallery.tumblr.com/

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์:02-214-6630 โทรสาร: 02-214-6639 www.bacc.or.th
email: bacc.exhibition@gmail.com

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "เชียงใหม่นาว!" สำรวจเมืองเชียงใหม่ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมสมัย to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (2)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service