สาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม

ขออนุญาติบอกบุญแก่เพื่อนๆน่ะค่ะ

http://www.sdsweb.org/th/
มุ่งหวังส่งเสริมคนให้เป็น " อริยชน "รู้จักการใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตเพื่อนเปลี่ยนจากการเป็นทุกข์ไปสู่่การเห็นทุกข์
ดำเนินชีวิตอย่างรู้ตื่นและเบิกบานนำหลักพุทธรรมไปช่วยเยียวยาผู้ื่อื่นและสังคม
เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
๑.๑ ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต
๑.๒ ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Arts Programme in Buddhism and Arts of Life

ขอเชิญผู้ใจบุญร่วมสร้างอาคารมหาวิทยาลัย

หรือทำบุญได้ตามกำลังศัทราน่ะค่ะ

กองผ้าป่า ‘กรุณาแห่งหัวใจ ๒๕๕๒ วัดสร้างสาวิกาสิกขาลัย’
ผ้าป่ากองที่ ๑ ‘กรุณาแห่งหัวใจ’ มูลค่ารวม ๓,๙๙๕ บาท
ร่วมบุญถวายกองละ ๓,๐๐๐ บาท
ผ้าป่ากองที่ ๒ ‘สามมหาราชในพระบรมราชจักรีวงศ์’
มูลค่ารวม ๒,๕๔๐ บาท ร่วมบุญถวายกองละ ๑,๔๙๐ บาท
ผ้าป่ากองที่ ๓ ‘ผ้าป่ามหากุศล’ มูลค่ารวม ๑,๐๕๕ บาท
ร่วมบุญถวายกองละ ๕๙๐ บาท
ทั้งนี้ รายได้ร่วมบุญสร้าง ‘สาวิกาสิกขาลัย’ มหาวิชชาลัยธรรมะ
เพื่อเยียวยาสังคม ซึ่งกำเนิดขึ้นตามพุทธประสงค์ที่มีอริยสัจจาก
พระโอษฐ์ว่า ‘การเป็นอริยเจ้าไม่ใช่สิ่งสุดวิสัย’
ในโลกปัจจุบัน การสร้างบุคคลให้เป็นผู้รู้ ผู้ประเสริฐ หรือ ‘อริย
ชน’ ที่จะอยู่กับโลกได้อย่างไม่เป็นทุกข์ ไม่ทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์ และ
พร้อมจะแบ่งปันเกื้อกูลทั้งต่อตนเองและผู้อื่นอย่างสงบเย็นและเป็น
ประโยชน์ เป็นเรื่องจำเป็น และเป็นคำตอบที่ดีให้กับโลก
วิธีการโอนเงิน
ผ้าป่ากองที่ ๑... ‘กรุณาแห่งหัวใจ’
โอนเงินผ่านบัญชีเสถียรธรรมสถาน
บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยวัชรพล
เลขที่บัญชี 796-2-04722-4 ในนาม ‘ผ้าป่ากรุณาแห่งหัวใจ
๒๕๕๒ วัด สร้างสาวิกาสิกขาลัย’ พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินโดย
ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน พร้อมชื่อ และที่
อยู่ของวัดที่ท่านต้องการถวายกองผ้าป่าให้ชัดเจนมายังสำนักพิมพ์
ดีเอ็มจี แฟกซ์ ๐-๒๖๘๕-๒๒๙๘-๙
ผ้าป่ากองที่ ๒...‘สามมหาราชในพระบรมราชจักรีวงศ์’
ผ้าป่ากองที่ ๓...‘ผ้าป่ามหากุศล’
โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 772-2-10676-2 ในนาม
‘โครงการทอดผ้าป่ากรุณาแห่งหัวใจ ๒๕๕๒ วัด สร้างสาวิกาสิกขาลัย’ พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินโดยระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่
และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน พร้อมชื่อและอยู่ของวัดที่ท่านต้องการถวายกองผ้าป่าให้ชัดเจนมายังสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี แฟกซ์ ๐-๒๖๘๕-๒๒๙๘-๙

Views: 256

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service