Giant Wannabe's Blog (1)

Creative Commons - The new dawn of copyrighted materials

ครีเอทีฟคอมมอนส์ ประเทศไทยขี้เกียจเขียนเกริ่นเข้าเรื่องเลยแล้วกัน สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons license) เป็นข้อตกลงที่ช่วยให้ผู้สร้างสรรค์งานสามารถแชร์ผลงานกับผู้อื่นได้ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น รวมทั้งชิ้นงานดังกล่าวอาจถูกนำไปต่อยอดได้โดยไม่ต้องแจ้งขออนุญาตเจ้าของงานก่อนครีเอทีฟคอมมอนส์ เป็นหนึ่งในความพยายามเพื่อเผยแพร่งานสร้างสรรค์ด้วยการ สงวนสิทธิ์บางประการ (Some… Continue

Added by Giant Wannabe on July 21, 2009 at 4:00pm — No Comments

© 2009-2018   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service