17.07 น.
บริเวณ ถ.พระราม 1 ฝั่งหน้า CTW เจิงนองไปด้วยน้ำ คงมาจากการดับเพลิง
ดูภาพนี้แล้วก็สะท้อนใจว่า
" เราจะสู้ในสงคราม ที่มีแต่จะทำให้ประเทศชาติ พ่ายแพ้ไปทำไม"
Add a caption
17.07 น.
บริเวณ ถ.พระราม 1 ฝั่งหน้า CTW เจิงนองไปด้วยน้ำ คงมาจากการดับเพลิง
ดูภาพนี้แล้วก็สะท้อนใจว่า
" เราจะสู้ในสงคราม ที่มีแต่จะทำให้ประเทศชาติ พ่ายแพ้ไปทำไม"..

Views: 11

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service