ประกวดบทความ และสารคดี "We are CSO ภาคประชาสังคมใคร ๆ ก็เป็นได้" (01/03/2563)

ภาคประชาสังคม คือกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันแก้ไขปัญหา หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ซึ่งไม่ใช่ภาครัฐและเอกชน โดยรวมตัวกันทำงานโดยไม่แสวงผลกำไรมาแบ่งปันกัน ทั้งในรูปแบบของเครือข่าย กลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ สถาบัน และชุมชน ที่มีกิจกรรมหรือมีการเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างรัฐและเอกชน โดยแม้ว่าจะยอมรับความช่วยเหลือจากรัฐและความร่วมมือกับรัฐได้ แต่ก็สามารถชี้นำกำกับและคัดค้านรัฐได้ สังคมไทยมีองค์กรภาคประชาสังคมมาอย่างยาวนาน แต่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป ตามกฎหมายหรือแตกต่างไปตามวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน อย่างไรก็ตามองค์กรเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หรือกลุ่มประชากรที่แตกต่างไปตามเจตนารมณ์ขององค์กร การประกวดบทความ และสารคดี We are CSO ภาคประชาสังคมใคร ๆ ก็เป็นได้ ในครั้งนี้เพื่อบทบาทการทำงานของ "ภาคประชาสังคม" ให้เป็นที่รับรู้ และหวังอย่างยิ่งว่า จะสามารถสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน บุคคลทั่วไป มีส่วนร่วมร่วมเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไปในอนาคต


วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดพื้นที่ให้ นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้มีช่องทางในการเผยแพร่ผลงานเขียนประเภทบทความหรือสารคดี พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เขียน ผู้อ่านและผู้สนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลการทำงานพัฒนาสังคมในรูปแบบ “ภาคประชาสังคม” เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจในการทำงานพัฒนาสังคม จนนำไปสู่การเกิดกลุ่มบุคคลที่สนใจงานพัฒนาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น

กติกาการประกวด

ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำงานของภาคประชาสังคมในประเทศไทย อย่างมีรูปธรรมชัดเจน

รูปแบบ บทความ หรือสารคดี ความยาว ไม่น้อยกว่า 300 คำ ขนาดอักษร 16 พอยต์พร้อมภาพประกอบไม่น้อยกว่า 3 ภาพโดยไม่จำกัดวิธีการตกแต่ง รวมทั้งไม่จำกัดเทคนิควิธีการทั้งภาพถ่าย ภาพวาด หรือ Infographic

ผู้เขียนสร้างสรรค์ผลงานแบบเดี่ยว หรือหมู่คณะก็ได้ โดยไม่จำกัดจำนวนการส่งผลงาน

ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา ศาสนา ความเชื่อ หรือข้อจำกัดใด ๆ ของผู้เขียน

กำหนดระยะเวลา

ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 1 มีนาคม 2563 โดยทุกผลงานจะได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.thethaiact.comและแฟนเพจ ไทยแอ็ค ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ หลังจากส่งผลงานร่วมประกวด โดยการเผยแพร่ผลงานจะไม่มีการตัดทอน แต่งเติมเนื้อหา เว้นแต่การแก้ไขคำผิดเท่านั้น

รางวัลการประกวด

รางวัลต้นฉบับ “ขวัญใจไทยแอ็ค” รับค่าต้นฉบับ 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเสื้อคนอยู่ไม่สุข สีสันสดใส ใส่ได้ทุกโอกาส ซักสะอาดไม่ขาดง่าย 3 ตัว

รางวัลต้นฉบับ “แอ็คนี้พี่รักรับค่าต้นฉบับ 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมมาลัยดอกรัก 1 พวง

รางวัลต้นฉบับ “แอ็คมาตั้งแต่อยู่ในมุ้งรับค่าต้นฉบับ 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมมุ้ง LLIN ชุบน้ำยาป้องกันมาลาเรีย และไข้เลือดออก 1 หลัง

ผู้ส่งผลงานทุกท่านได้รับสิทธิ์เข้าร่วมทริปกับกิจกรรม We are CSO ภาคประชาสังคมใคร ๆ ก็เป็นได้ ใน 8 จังหวัด ตลอดปี 2563 ก่อนบุคคลทั่วไป (จะไปหรือไม่ไปก็ได้)

วิธีการส่งผลงาน

ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ .doc หรือ .docx ทางอีเมล thethaiact@gmail.com พร้อมแจ้งชื่อผู้เขียน และช่องทางการติดต่อ โดยทุกครั้งหลังจากส่งผลงานจะได้รับอีเมลตอบกลับเพื่อยืนยันการเสร็จสิ้นกระบวนการ

ประกาศผล และมอบรางวัล

ประกาศผลการประกวดในวันที่ 15 มีนาคม 2563

การมอบรางวัลจะมีขึ้นภายในเดือนเมษายน 2563

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

กล่องข้อความทางเฟซบุ๊คแฟนเพจ ไทยแอ็ค หรือหมายเลขโทรศัพท์ 061-2200-909

Views: 30

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service