กติกาและระเบียบการประกวด

เพื่อให้การประกวดภาพถ่าย เป็นเวทีการประกวดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล และต้องการมุ่งเน้นให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ ทั้งในด้านของมุมมองและแนวความคิด คณะกรรมการจัดงานประกวด จึงบัญญัติกติกาที่ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

1.หัวข้อการประกวด
1.1 การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
1.2 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม/ประเพณี/วิถีชีวิต

2.ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
2.1 นักเรียน/นักศึกษา/นิสิต ไม่จำกัดเพศอายุ
2.2 ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศอายุ

3.กำหนดระยะเวลาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
3.1 ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 – สิงหาคม 2563
3.2 เปิดรับภาพถ่ายเข้าประกวด ทาง Email : amazingsatun.pic@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563

4.รางวัลการถ่ายภาพนักเรียน/นักศึกษา/นิสิต
หัวข้อ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท
- รางวัลชมเชย 6 รางวัล เงินรางวัล 500 บาท

หัวข้อ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม/ประเพณี/วิถีชีวิต
- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท
- รางวัลชมเชย 6 รางวัล เงินรางวัล 500 บาท

5.รางวัลการถ่ายภาพประชาชนทั่วไป
หัวข้อ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 7,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 4,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท
- รางวัลชมเชย 5 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท
หัวข้อ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม/ประเพณี/วิถีชีวิต
- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 7,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 4,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท
- รางวัลชมเชย 5 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท

6. เกณฑ์การตัดสิน
6.1 มีความคิดสร้างสรรค์
6.2 การถ่ายทอดแนวคิดและการสื่อความหมาย
6.3 ความ ยาก – ง่าย ของเทคนิคในการถ่าย
6.4 การจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย
6.5 ความสวยงามของภาพถ่าย

8.หลักเกณฑ์ในการส่งภาพเข้าประกวด
8.1 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สามารถใช้กล้องได้ทุกประเภท
8.2 โดยต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
8.3 ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่ง จะต้องเป็นภาพสี มีขนาดที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 pixels ในรูปแบบไฟล์ .jpg และ Raw เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือ กราฟิกใดๆ ลงบนภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
8.4 ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องสมัครเข้าทาง Email : amazingsatun.pic@gmail.com พร้อมกรอกรายละเอียดที่ถูกต้อง ตามหลักฐานจริง ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้าม ทำซ้ำดัดแปลง เลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่นๆ หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งหรือ
ส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดนั้น
เป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้หากมีบุคคลที่สาม กล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ได้ส่งเข้าประกวด นั้น มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ผู้ที่ส่งภาพถ่าย เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่ อบจ.สตูล จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
8.5 ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อสถานที่ ให้ถูกต้องครบถ้วน หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
8.6 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ตัดต่อภาพ
ให้ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง
8.7 ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่เกิน 5 ภาพ ต่อ 2 หัวข้อ และผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดแต่ละคนจะมีสิทธิ์รับรางวัลรวม ไม่เกิน 2 รางวัล และต้องเป็นภาพถ่ายในพื้นที่ของจังหวัดสตูล เท่านั้น
8.8 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ ภาพถ่ายดังกล่าว
หมายความรวมถึงภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ
การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การคร็อปภาพใหม่ การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ ทั้งนี้ ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
8.9 ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการปรับแต่งแล้ว ในความละเอียดสูงไว้ (RAW/JPEG) โดยคณะกรรมการตัดสินสามารถเรียกขอไฟล์ภาพดังกล่าวได้ หากเกิดกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกาและในกรณีที่จะต้องนำภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่
8.10 คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้ไม่ได้
8.11 ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด อบจ.สตูล จะส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวดเฉพาะภาพที่ไม่ได้รับรางวัลเท่านั้น
8.12 อบจ.สตูล มีสิทธิ์นำภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลไปเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท โดยไม่ต้องระบุชื่อเจ้าของภาพถ่ายที่นำไปใช้เผยแพร่ และไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ
แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์
8.13 หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดผู้นั้น โดยมีโทษตั้งแต่การตัดสิทธิ์ในการประกวด นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการได้มีมติตัดสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ ทั้งนี้หากผู้ส่งภาพเข้าประกวดที่มีเจตนากระทำผิดกติกาในภาพถ่ายใดภาพถ่ายหนึ่ง แต่ได้ส่งภาพถ่ายอื่นเข้าร่วมประกวดด้วย แม้ภาพถ่ายเหล่านั้นจะไม่ผิดกติกา ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้รับรางวัลใดๆ ด้วย ส่วนข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่มิได้เกิดจากเจตนาทุจริต เช่น การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน การส่งภาพถ่ายผิดขนาดหรืออื่นๆ คณะกรรมการอาจตัดสินให้ภาพถ่ายนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี
8.14 ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

Views: 51

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service