ประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก “DIGIFAM AWARDS” (25/06/2562)

ในยุคที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าไปสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและความสามารถใน การเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์ กลายเป็นเป็นเรื่องสำคัญในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เล็งเห็น ความจำเป็นในการสร้างการรับรู้และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัลแก่ประชาชน โดยเฉพาะสถาบัน ครอบครัวซึ่งเป็นปราการสำคัญที่สุดในการป้องกัน ดูแล คัดกรองและปลูกฝังภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนไทยให้ตระหนักถึง ผลกระทบและภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้น รวมไปถึงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่ออย่างถูกต้อง เพื่อสร้างรากฐาน การดำรงชีวิตที่แข็งแรงสำหรับประชาชนและสังคมไทย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จึงจัดการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก “DIGIFAM AWARDS” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๗๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นกิจกรรมใน โครงการ Healthy Digital Family “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานการผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก แสดงแนวคิดในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ปลอดภัยและมีวัฒนธรรม

หัวข้อการประกวด

เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง

ประเภทการประกวด แบ่งออกเป็น ประเภท

 • ผลิตสื่อวิดีโอ
 • ผลิตสื่ออินโฟกราฟิก

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ส่งผลงานในนามสถาบันการศึกษาเท่านั้น)
 • ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ส่งผลงานในนามสถาบันการศึกษาเท่านั้น)
 • ระดับประชาชนทั่วไป
 • สมัครส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยว หรือแบบทีม (มากกว่า ๑ คน และไม่จำกัดสมาชิกในทีม)

กติกาการสมัคร

 • ผู้สมัครเข้าประกวดในประเภทนักเรียนและนักศึกษาต้องส่งผลงานในนามสถาบันการศึกษาโดยแต่ละ สถาบันการศึกษาสามารถส่งผลงานเข้าแข่งขันได้มากกว่า ๑ ผลงานและมีอาจารย์ประจำสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรอง ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในทีมอาจารย์ ๑ ท่าน สามารถลงนามรับรองในฐานะ อาจารย์ที่ปรึกษาให้กับทีมที่เข้าแข่งขันได้มากกว่า ๑ ทีม)
 • ผลงานคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดภายใต้แนวคิด เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง ในโครงการ Healthy Digital Family ต้องมีความยาวไตเติลหัวและเครดิตปิดท้ายไม่เกิน ๓ นาที
 • ผลงานคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของโครงการ Healthy Digital Family ตอนเริ่ม และตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปิดท้าย
 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดอินโฟกราฟิก ภายใต้แนวคิด เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง ภายใต้โครงการ Healthy Digital Family ต้องมีขนาด A3 (๒๙๗ x ๔๒๐ มม. หรือ ๑๑.๖๙ x ๑๖.๕๔ นิ้ว ตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ด้านบนของอินโฟกราฟิก)
 • ฟอนต์ภาษาไทยที่ใช้ในการประกวดต้องเป็นพยัญชนะภาษาไทยมีหัว อย่างเช่น DB fongnum TH Sarabun New เป็นต้น
 • คลิปวิดีโอผลงานจะต้องมีบทบรรยายภาษาไทย (Thai Subtitle) ด้านล่าง
 • สามารถส่งผลงานได้มากกว่า ๑ ผลงานต่อทีม โดยไม่จำกัดประเภทการประกวด
 • การตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด

.       ผู้สมัครเข้าประกวดต้องจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมดำเนินการผลิตเองทั้งหมดและเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมาย ว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน

.     ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ เทคนิคการถ่ายทำ เทคนิคการผลิต และการตัดต่อ โดยผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นใหม่หรือไม่เคยมีการนำเสนอที่ใดมาก่อน และต้องไม่เคยเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใดมาก่อน

.      ภาพและเสียงที่ปรากฏในผลงานต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม ไม่หลบลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ และไม่มีเนื้อหา กริยาที่ไม่สุภาพ หยาบคาย ลามกอนาจารให้ร้ายผู้ใด

.      ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสื่อทุกรูปแบบในนามของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

.     ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีสิทธิ์นำไปเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน

.      ผู้เป็นคณะกรรมการและผู้มีส่วนร่วมในโครงการไม่มีสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดและชิงรางวัล

.     เจ้าของผลงานที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด (ทั้งแบบเดี่ยว หรือแบบทีม) จะได้ร่วมพิธีประกาศรางวัลของกิจกรรมการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก “DIGIFAM AWARDS” ในโครงการ Healthy Digital Family เสพสื่อ  ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง เพื่อรับถ้วยรางวัลพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และเงินรางวัลในแต่ละประเภท

.      ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ ๕  พร้อมแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นๆ ที่ออกโดยราชการ เพื่อยืนยันตัวตนในวันประกาศผลมอบรางวัล

.       เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 

วิธีการสมัคร

.      ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage: digifamawards หรือ www.crahdfamily.com

.     ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมตั้งชื่อทีม

ประเภทคลิปวิดีโอ:

·        ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์นามสกุล AVI, MPEG4, MP4, MPG, WMV หรือ MOV ความยาวไม่เกิน ๓ นาที พร้อมแนวคิดในการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A4

·        ส่งผลงานที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า Full HD (๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ Pixel)

ประเภทอินโฟกราฟิก:

·        ส่งผลงานขนาด A3 (๒๙๗ x ๔๒๐ มม. หรือ ๑๑.๖๙ x ๑๖.๕๔ นิ้ว)

·        ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์นามสกุล .JPEG และ .AI พร้อมแนวคิดในการสร้างสรรค์อินโฟกราฟิกความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A4

.     ส่งผลงานและใบสมัครทาง email: digifamawards@gmail.com

 

เกณฑ์การตัดสิน

.      การตัดสินจากคณะกรรมการ ( ๑๐๐% )

·        เนื้อหา                                                   ๒๕       คะแนน

·        ความคิดสร้างสรรค์                                   ๒๕       คะแนน

·        คุณภาพของการผลิตและผลงาน                 ๒๐       คะแนน

·        เทคนิคการนำเสนอ                                  ๒๐       คะแนน

·        การใช้ภาษา                                           ๑๐        คะแนน

.     การตัดสินรางวัล Popular vote จากคะแนนโหวต (Vote) ในสื่อออนไลน์ ๒ ช่องทางดังนี้

ประเภทผลิตสื่อคลิปวิดีโอ  โพสต์ในสื่อวิดีโอออนไลน์ช่องทาง Youtube Channel : Chulabhorn Royal Academy

ประเภทผลิตสื่ออินโฟกราฟิก โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ช่องทาง Facebook Fanpage: digifamawards

·        ผลงานที่ผ่านการพิจารณาจะได้โพสต์ลงสื่อออนไลน์ (แยกประเภท) ตามลำดับการส่งผลงาน

·        ผู้โหวตต้องร่วมแสดงความรู้สึก เช่น กดไลก์ (Like) หรือร่วมชม (View)

·        คะแนนจากการร่วมแสดงความรู้สึก

สื่อคลิปวิดีโอ       กดไลก์ (Like) ๑ คะแนน, ร่วมชม (View) ๒ คะแนน, แชร์ (Share) ๓ คะแนน

สื่ออินโฟกราฟิก   กดไลก์ (Like) ๑ คะแนน, แชร์ (Share) ๒ คะแนน

·        ผู้มีสิทธิโหวตเป็นบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ เพศ

 

รางวัลการประกวด

.      ประเภทผลิตสื่อคลิปวิดีโอ

·        รางวัลแบ่งตามระดับของผู้เข้าประกวด

รางวัล ที่ ๑         รับเงินรางวัล ๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

รางวัล ที่ ๒         รับเงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศ

รางวัล ที่ ๓         รับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศ 

รางวัลชมเชย       รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ รางวัลพร้อมใบประกาศ 

·        รางวัล Popular vote รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล

.     ประเภทผลิตสื่ออินโฟกราฟิก

·         รางวัลแบ่งตามระดับของผู้เข้าประกวด

รางวัล ที่ ๑         รับเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

รางวัล ที่ ๒         รับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศ

รางวัล ที่ ๓         รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศ 

รางวัลชมเชย       รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ รางวัลพร้อมใบประกาศ

·        รางวัล Popular vote รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล

 

กำหนดการกิจกรรม

๑ พฤษภาคม - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  เปิดรับสมัครและส่งผลงาน

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒                       ปิดรับผลงาน เวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒       

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒                      ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ ๕ ทีมสุดท้ายตามประเภทการประกวดแบ่งตามระดับ

๑ พฤษภาคม - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กิจกรรม Popular vote (ปิดนับคะแนนคืนวันที่ ๑๙  กรกฎาคม เวลา ๒๔.๐๐ น.)

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒                      ประกาศผลการประกวด ณ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

 

อย่าพลาดโอกาสดีๆ ที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อแสดงแนวความคิดในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัย และมีวัฒนธรรม ในหัวข้อการ เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง ชิงรางวัลรวมกว่า 700,000 บาท เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 25 มิถุนายน 2562

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

www.crahdfamily.com

www.facebook.com/DigiFamAwards/

Views: 40

Hot Links


© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service