ประกวด "ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65" (27/05/2562)

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชวนส่งผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมประกวด 
​ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65

กำหนดการส่งผลงานศิลปกรรม :
วันอังคารที่ 21 ถึง วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. – 16.00 น.
ณ ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม


- ศิลปิน 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งผลงานได้ ประเภทละไม่เกิน 2 ชิ้น
- ผลงานมีขนาด กว้าง ยาว สูง แต่ละด้านไม่เกิน 2.80 เมตร รวมกรอบและฐาน
- ประเภทศิลปกรรม มี 4 ประเภท ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสม

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่นี่

Views: 37

Hot Links


© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service