ประกวด "ศิลปกรรมร่วมสมัยของศฺลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36" (30/06/2562)

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชวนส่งผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมประกวด
​ในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศฺลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36

กำหนดการส่งผลงานศิลปกรรม :
วันจันทร์ที่ 24 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. – 16.00 น.
ณ ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

การส่งผลงาน
- เยาวชนสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 25 ปี ในปีที่จัดการแสดง
​   (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2537 ถึง ปี พ.ศ. 2546)
- ศิลปิน 1 ท่านมีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ชิ้น เป็นผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ไม่จำกัดเทคนิคและแนวความคิด
- ขนาดผลงาน กว้าง ยาว สูง แต่ละด้านไม่เกิน 2 เมตร (รวมกรอบและฐาน)

Views: 35

Hot Links


© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service