ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ติด...อย่างไรให้สร้างสรรค์” (31/05/2562)

คลิปวิดีโอ หวั ข้อ ติด...อย่างไรให้สร้างสรรค์ 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้จัดทาคลิปวิดีโอเพ่ือเผยแพร่ในส่ือสังคมออนไลน์ เป็นการ สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้แสดงความสามารถในการผลิตคลิปวิดีโอ ซ่ึงเป็นสื่อท่ีใช้ในการ ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับพฤติกรรมการติด (Behavioral Addiction) และแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการติดไปสู่พฤติกรรมท่ีสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ สังคมของคนในยุคปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม 

การจัดทาคลิปวิดีโอ หัวข้อ ติด...อย่างไรให้สร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตส่ือสร้างสรรค์เพ่ือสรรค์ สร้างสังคม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับ พฤติกรรมการติด ในรูปแบบต่างๆ โดยใช้ องค์ความรู้ทาง พฤติกรรมศาสตร์ อธิบายสาเหตุของพฤติกรรมการติด การเสนอแนวทางการส่งเสริมให้เกิด พฤติกรรมท่ีเหมาะสม และกรณีศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมการติดไปสู่พฤติกรรมท่ีสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ต่อ ตนเองและสังคม 

2. คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน 

2.1 ประชาชนทั่วไปที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่จากัดเพศ อายุ ระดับการศึกษา 2.2 ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้ท้ังในรูปแบบเด่ียวหรือทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน
2.3
ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ชิ้นงานต่อคนหรือทีม 

3. กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด 

3.1 เนื้อหาในการนาเสนอจะต้องสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด ติด...อย่างไรให้สร้างสรรค์ โดยผู้ ส่งผลงานจะต้องมีองค์ความรู้เก่ียวกับพฤติกรรมการติดและใช้แนวทาง พฤติกรรมศาสตร์ อธิบายสาเหตุของ พฤติกรรมการติด การเสนอแนวทางการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ีเหมาะสม และกรณีศึกษาการพัฒนาพฤติกรรม การติดไปสู่พฤติกรรมท่ีสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยกาหนดขอบเขตของเนื้อหาในคลิป วิดีโอไว้ดังนี้ 

1)  พฤติกรรมการติดสื่อสังคมออนไลน์ / ติดโซเชียลมีเดีย

2)  พฤติกรรมการติดเกม

3)  พฤติกรรมการติดช้อปปิ้ง

4)  พฤติกรรมการติดศิลปิน / ดารา / นักร้อง

5)  พฤติกรรมการติดการกิน / การรับประทาน

3.2 ตอนท้ายของคลิปวิดีโอ (End Credit) ต้องมีตราสัญลักษณ์ของเจ้าภาพจัดการประกวด ได้แก่ 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3.3
คลิปวิดีโอจะต้องมีความยาว 3-5 นาที เป็นไฟล์สกุล MP4 ความละเอียด HD 1080 หรือดีกว่า 3.4 ไม่จากัดรูปแบบเทคนิคการจัดทาและการนาเสนอแต่ทั้งนี้ต้องเป็นผลงานที่ทาขึ้นมาใหม่เท่านั้น 

ไม่ลอกเลียนแบบ และไม่เคยเผยแพร่สู่สาธารณะหรือรับรางวัลใดๆ มาก่อน
3.5
ไม่ใช้ถ้อยคาที่เป็นการดูถูกดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
3.6
ผู้ส่งผลงานต้องไม่ลอกเลียนหรือนาผลงานของผู้อื่นมาทาเป็นผลงานเพื่อนาเสนอส่งเข้าร่วม 

กิจกรรมและต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ใน การผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา โดยควรมีการ อ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจนถ้าต้องมีการนาเอาผลงานของผู้อื่นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อย่างถูกต้อง ซึ่งผู้จัด โครงการฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากมีกรณีอ้างการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา 

3.7 ผู้จัดการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการ ประกวดโดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

3.8 คาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

4. เกณฑ์การตัดสิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
4.1
เนื้อหาเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกจิ กรรม 4.2 ผลงานน่าสนใจ โดดเด่น และมีความคิดสร้างสรรค์
4.3
มีความสวยงามและมีความสมบูรณ์ครบถ้วน 

5. ค่าตอบแทน 

50 คะแนน 30 คะแนน 20 คะแนน 

ค่าตอบแทนมีจานวน 4 รายการ ได้แก่
5.1
ชนะเลิศอันดับที่ 1 จานวน 1 รายการ ได้รับค่าตอบแทน 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 5.2 ชนะเลิศอันดับที่ 2 จานวน 1 รายการ ได้รับค่าตอบแทน 15,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 5.3 ชนะเลิศอันดับที่ 3 จานวน 1 รายการ ได้รับค่าตอบแทน 10,000 บาท พร้อมโล่ลและเกียรติบัตร 5.4 Popular Vote จ านวน 1 รายการ ได้รับค่าตอบแทน 5,000 บาท และเกียรติบัตร 

2 

หมายเหตุ 

1)  ชนะเลิศอันดับที่1,2และ3พิจารณาจากผลการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

2)  PopularVoteจะนับคะแนนจากการLike(1คะแนน)และคะแนนจากการShare (2 คะแนน) ทั้งนี้จะนับเฉพาะคะแนนในช่องทางการเผยแพร่ผ่าน YouTube Channel (BSRI SWU) และ Fanpage (BSRISWU) ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31
กรกฎาคม 2562 เท่านั้น

3)  ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1, 2 และ 3 สามารถเป็นผู้ชนะ Popular Vote ได้

4)ผลการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒถิือเป็นที่สิ้นสุด
5)
คลิปวิดีโอทุกชิ้นที่เข้ารอบ / ได้รับค่าตอบแทนถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดการประกวดฯ ซึ่งสามารถ 

นาไปเผยแพร่และประชาสัมพันธใ์นสื่อต่างๆได้ 

6. การส่งผลงาน 

6.1 ผู้สนใจสามารถส่งผลงาน โดยกรอกแบบฟอร์มการสมัครให้ครบถ้วน พร้อมส่ง ผลงานคลิปวิดีโอ หัวข้อ ติด...อย่างไรให้สร้างสรรค์ ซึ่งมีความยาว 3-5 นาที เป็นไฟล์สกุล MP4 ความละเอียด HD 1080 หรือ ดีกว่า โดยส่งผลงานผ่านทางการแชร์ Google Drive และส่งลิงก์ผลงานมาที่ wassanaw@g.swu.ac.th ตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

6.2 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก วันที่ 24 มิถุนายน 2562 

6.3 คลิปวิดีโอที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง YouTube Channel (BSRI SWU) และ Fanpage (BSRISWU) ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2562 

6.4 ประกาศผลการตัดสิน ไม่เกินวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ทาง Facebook BSRI 

6.5 ผู้ชนะจะได้เข้าร่วมในงาน วันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ 64 ปี ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

7. ติดต่อสอบถาม 

คุณวาสนา วงษ์เพชร โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 17600 หรือ 086-6071458 คุณพิจิตรา ธรรมสถิตย์ โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 17614 หรือ 081-0317393 

Views: 60

Hot Links


© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service