ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ทิวทัศน์ วัฒนธรรม ชีวิตถิ่นเพชรบูรณ์” (31/05/2013)

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายจังหวัดเพชรบูรณ์
ในหัวข้อ “ทิวทัศน์ วัฒนธรรม ชีวิตถิ่นเพชรบูรณ์”

วัตถุประสงค์

• เพื่อเผยแพร่วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์

• เพื่อเปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพและประชาชนโดยทั่วไปที่สนใจในการถ่ายภาพ ได้มีเวทีที่จะแสดงออกถึงความสามารถและเผยแพร่ผลงานสู่สายตาสาธารณชน

• มุ่งเน้นให้นักถ่ายภาพสร้างสรรค์ผลงานและมุมมองใหม่ๆ ที่ไม่ซ้ำเดิมส่งเข้าประกวด ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างสรรค์วงการถ่ายภาพให้ก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดอยู่กับที่


ประเภทของภาพถ่าย

เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระแก่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดที่จะต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการอัดขยายภาพ และเพื่อความยุติธรรมในการตัดสิน เนื่องจากที่ผ่านมามักจะมีปัญหาเรื่องคุณภาพของการอัดขยายภาพที่ไม่เท่ากัน คณะกรรมการจึงกำหนดให้ส่งภาพมาในรูปแบบของไฟล์ภาพถ่ายดิจิตอล หรือ ไฟล์ภาพที่สแกนมาจากฟีล์มเท่านั้น จะไม่รับภาพที่อัดขยายบนกระดาษอัดรูป


ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและวัย


กำหนดส่งภาพ

ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พศ. 2556

กรณีที่ส่งภาพทางไปรษณีย์จะรับภาพที่ส่งมาถึงภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พศ.2556 เท่านั้น


รางวัลการประกวด

1. รางวัลชนะเลิศ รางวัลเงินสด 100,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่หนึ่ง รางวัลเงินสด 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่สอง รางวัลเงินสด 30,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

4. รางวัลชมเชย 10 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท


เงื่อนไข กติกาข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

• การส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ให้ส่งในรูปแบบไฟล์ Digital เท่านั้น ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูงโดยมีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 1600 pixel ที่ความละเอียด 220 dpi ในรูปแบบ .jpg หรือ .psd

• ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้องDigital และกล้อง บรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนำฟีล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูงและต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ถ่ายถึงวันหมดเขตรับภาพ

• ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง (ไทย-อังกฤษ) ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์อย่างครบถ้วนในใบสมัครที่กำหนดให้ หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิ์ หากผู้ส่งเข้าประกวดเป็นชาวต่างประเทศ จะต้องมีที่พำนักอยู่ในประเทศไทยในช่วงตั้งแต่การรับสมัครถึงวันที่ตัดสินรอบสุดท้าย

• ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนดนี้ คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพเข้าประกวดผู้นั้นไม่ให้ส่งภาพเข้าประกวดในทุกกิจกรรมของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเวลา 5 ปี

• ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย และสถานที่ที่ถ่ายภาพ และเขียนคำอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 600 ตัวอักษร หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด

• ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่จับองค์ประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง ไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพ ภายหลังจากการกดชัตเตอร์แล้ว แต่สามารถตัดส่วนของภาพได้ (Crop) และสามารถตกแต่งภาพได้เพียงการปรับสี -แสง และน้ำหนักของภาพ และการลบรอยฝุ่น หรือรอยสกปรกเท่านั้น ทั้งนี้ หากมีปัญหาข้อสงสัย ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน ผู้เข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่เกิน 5 ภาพ

• ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวด ในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าวหมาย รวมถึงภาพที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ การคร็อปภาพใหม่ หรือภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบเดียวกันกับผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วไม่ว่าจากเวทีใดๆ ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสิน แต่หากปรากฏทราบภายหลังวันตัดสินว่ามีการฝ่าฝืน หรือพบว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดภาพใดเข้าข่าย ผิดกติกา คณะกรรมการอำนวยการสามารถใช้ดุลยพินิจ พิจารณาตัดสิทธิ์ภาพนั้นได้ และหากปรากฏชัดว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวด เจตนาฝ่าฝืนกฎข้อนี้ คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพเข้าประกวดผู้นั้นไม่ให้ส่งภาพเข้าประกวดในทุกกิจกรรมของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเวลา 5 ปี ทั้งนี้หากผู้ส่งภาพเข้าประกวดที่เจตนากระทำผิดกติกาในภาพใดภาพหนึ่ง แต่ได้ส่งภาพอื่นเข้าประกวดด้วย แม้ภาพเหล่านั้นไม่ผิดกติกา ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้รับรงวัลใดๆด้วย


วิธีการส่งภาพประกวด

บรรจุไฟล์ภาพลงใน Thumb Drive (ไม่รับการส่งภาพด้วยแผ่นซีดี หรือดีวีดี) และส่งผ่านทางช่องทางที่สมาคมฯกำหนดไว้

1. ส่งด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสมาคมถ่ายภาพ ชั้น 2 หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

2. ส่งทางไปรษณีย์

3. การอัพโหลดไฟล์ส่งทางเวปไซต์ ในกรณีที่ส่งภาพทางไปรษณีย์ สมาคมจะไม่คืน Thumb Drive ให้ แต่ถ้ามาส่งภาพด้วยตนเอง ผู้ส่งภาพสามารถรับ Thumb Drive คืนไปได้เลย


คลิกที่นี่เพื่อกรอกใบสมัคร


หมายเหตุ

• คณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้

• คณะผู้จัดงาน มีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท

• ไฟล์ภาพจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร และประชาสัมพันธ์งานด้านการตลาดได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย ทั้งนี้บริษัทฯ จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้

• การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

Views: 361

Hot Links


© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service