ประกวดภาพถ่าย "ยกย่องเชิดชูเกียรติครู" (30/11/2012)

สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดโครงการประกวดภาพถ่ายยกย่องเชิดชูเกียรติครู


ครู เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างพลเมืองของชาติ ทำหน้าที่ ในการอบรมสั่งสอน ให้ความรู้แก่ลูกศิษย์ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ครูจึงได้รับการขนานนามว่า แม่พิมพ์ของชาติ มีการยกย่องเชิดชูเกียรติครูในหลายรูปแบบ รวมถึง มีการจัดงานวันครูเป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี และพระคุณครู และยกย่องให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง


สำนักงาน ก.ค.ศ.เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดให้มีโครงการ "ประกวดภาพถ่ายยกย่องเชิดชูเกียรติครู" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูง สร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจในวิชาชีพให้กับผู้ประกอบวิชาชีพครู และเพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้นำเสนอแนวคิดและมุมมอง ประทับใจที่มีต่อครู โดยการใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อบรรยายความรู้สึก


สำหรับการประกวดภาพถ่ายยกย่องเชิดชูเกียรติครูในครั้งนี้ แบ่ง การประกวดออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทนักเรียน ประเภทนิสิต นักศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป แต่ละประเภทมีรางวัล 8 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัล ชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร กำหนดเปิดรับ ผลงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555-วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 โดยจะ ประกาศผลการแข่งขันในวันที่ 17 ธันวาคม 2555 และจะทำพิธี มอบรางวัลในวันครู คือวันพุธที่ 16 มกราคม 2556 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ


ผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลหรือประกวดมาก่อน ซึ่งภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องสามารถสื่อสารตามหัวข้อที่กำหนด โดยผู้เข้าประกวด 1 คน สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ ไม่เกิน 3 ภาพ และจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว หากเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ต้องระบุชื่อสถานศึกษา และชื่อครู อาจารย์ ผู้รับรอง ผู้ส่งภาพเข้าประกวดและเจ้าของภาพต้องเป็นบุคคลเดียวกัน โดยอ้างอิงจากบัตรประชาชน ไม่จำกัดเทคนิคและกล้องถ่ายภาพ และ ห้ามตัดต่อแต่งเติมรูปภาพเดิมของภาพถ่าย สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.otepc.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่คุณประทวน มูลหล้า หมายเลขโทรศัพท์ 0-2280-3226-7 และส่งผลงานที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ก.ค.ศ. อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 5 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

Views: 557

Hot Links


© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service