ประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 26 หัวข้อ “มุมมองที่สร้างสรรค์” (21/04/2013)

โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2556

(การประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 26)

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2556 (การประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 26) ในแนวคิด “มุมมองที่สร้างสรรค์”

โดยในปีนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหัวข้อในการประกวดภาพถ่ายเพื่อชิงถ้วยพระราชทานทั้ง 6 ถ้วย อันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อย่างหาที่สุดมิได้


การประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 26 ในแนวคิด “มุมมองที่สร้างสรรค์” จัดให้มีการประกวดภาพถ่าย แบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ตามแต่ละถ้วยพระราชทาน ดังนี้

1. ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ “เสียง” ในหัวข้อนี้ กำหนดภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพเอกรงค์(Monochrome)เท่านั้น

2. ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในหัวข้อ “องค์ประกอบสี”ในหัวข้อนี้กำหนดให้ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพสีเท่านั้น

3. ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในหัวข้อ “สะพาน” (อาจเป็นภาพสะพานจริงๆ หรือ ภาพที่มีความหมายถึงความเชื่อมต่อก็ได้) ในหัวข้อนี้ ภาพที่ส่งจะเป็นไฟล์ภาพสี หรือเอกรงค์ก็ได้

4. ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ “ผจญภัย” ในหัวข้อนี้ ภาพที่ส่งจะเป็นไฟล์ภาพสีหรือเอกรงค์ก็ได้

5. ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ “อร่อย” ในหัวข้อนี้ ภาพที่ส่งจะเป็นไฟล์ภาพสี หรือเอกรงค์ก็ได้

6. ถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในหัวข้อ “สนุก”เฉพาะในหัวข้อนี้ สามารถตกแต่งภาพและใช้เทคนิคได้อย่างเสรี และภาพที่ส่งจะเป็นไฟล์ภาพสีหรือเอกรงค์ก็ได้


วัตถุประสงค์

• เพื่อสานต่อโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมในวงการถ่ายภาพ ซึ่งจะสร้างสีสันและแรงบันดาลใจแก่ผู้สนใจการถ่ายภาพทุกระดับ

• เพื่อเปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพและประชาชนโดยทั่วไปที่สนใจในการถ่ายภาพ ได้มีเวทีที่จะแสดงออกถึงความสามารถและเผยแพร่ผลงานสู่สายตาสาธารณชน

• มุ่งเน้นให้นักถ่ายภาพสร้างสรรค์ผลงานและมุมมองใหม่ๆ ที่ไม่ซ้ำเดิมส่งเข้าประกวด ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างสรรค์วงการถ่ายภาพให้ก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดอยู่กับที่


กลุ่มเป้าหมาย

• นักถ่ายภาพทั้งมืออาชีพ และสมัครเล่น

• นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจในการถ่ายภาพ


คณะผู้จัดงาน

• สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ภ.ท.)

• บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)


กติกาการส่งภาพประกวด และรางวัล

ประเภทของภาพถ่าย

เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระแก่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดที่จะต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการอัดขยายภาพ และเพื่อความยุติธรรมในการตัดสิน เนื่องจากที่ผ่านมามักจะมีปัญหาเรื่องคุณภาพของการอัดขยายภาพที่ไม่เท่ากัน คณะกรรมการจึงกำหนดให้ส่งภาพมาในรูปแบบของไฟล์ภาพถ่ายดิจิตอล หรือ ไฟล์ภาพที่สแกนมาจากฟีล์มเท่านั้น จะไม่รับภาพที่อัดขยายบนกระดาษอัดรูป


ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและวัย

เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

เพื่อให้การประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน เป็นเวทีการประกวดที่คงไว้ซึ่งมาตรฐานสูงสุด และต้องการมุ่งเน้นให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวด สร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำเดิมทั้งในด้านของมุมมองและแนวความคิด เพื่อให้สมกับเกียรติยศ และศักดิ์ศรีของรางวัลถ้วยพระราชทาน คณะกรรมการอำนวยการ จึงบัญญัติเงื่อนไขและข้อบังคับที่ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้


การส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ให้ส่งในรูปแบบไฟล์ Digital เท่านั้น โดยให้บรรจุลงใน Flash Drive (ไม่รับการส่งภาพด้วยแผ่นซีดี หรือดีวีดี) และส่งผ่านทางช่องทางที่สมาคมฯกำหนดไว้ คือ ส่งด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสมาคมถ่ายภาพฯ, ทางไปรษณีย์ และ การอัพโหลดไฟล์ส่งทางเวปไซต์ ในกรณีที่ส่งภาพทางไปรษณีย์ สมาคมจะไม่คืน Flash Drive ให้ แต่ถ้ามาส่งภาพด้วยตนเอง ผู้ส่งภาพสามารถรับ Flash Drive คืนไปได้เลย

1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้องDigital และกล้อง บรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟีล์ม จะต้องนำฟีล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูงและต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ถ่ายถึงวันหมดเขตรับภาพ

2. ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูงที่มี ขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 1600 pixels ที่ความละเอียด 220 dpi ในรูปแบบ .psd, .jpg หรือ .tiff

3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง (ไทย-อังกฤษ) ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์อย่างครบถ้วนในใบสมัครที่กำหนดให้ หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิ์ หากผู้ส่งเข้าประกวดเป็นชาวต่างประเทศ จะต้องมีที่พำนักอยู่ในประเทศไทยในช่วงตั้งแต่การรับสมัครถึงวันที่ตัดสินรอบสุดท้าย

4. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนดนี้ คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพเข้าประกวดผู้นั้นไม่ให้ส่งภาพเข้าประกวดในทุกกิจกรรมของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเวลา 5 ปี

5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย และสถานที่ที่ถ่ายภาพ และเขียนคำอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 2 บรรทัด หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด

6. ภาพที่ส่งเข้าประกวดในหัวข้อที่ 1-5 จะ ต้องเป็นภาพที่จับองค์ประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง ไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพ ภายหลังจากการกดชัตเตอร์แล้ว แต่สามารถตัดส่วนของภาพได้ (Crop) และสามารถตกแต่งภาพได้เพียงการปรับสี -แสง และน้ำหนักของภาพ และการลบรอยฝุ่น หรือรอยสกปรกเท่านั้น ทั้งนี้ หากมีปัญหาข้อสงสัย ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน ส่วนในหัวข้อที่ 6 (สนุก) สามารถตกแต่งได้อย่างเสรีไม่มีข้อจำกัด

7. ผู้เข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ทุกหัวข้อๆละไม่เกิน 4 ภาพ และแต่ละคนมีสิทธิ์รับรางวัลได้มากกว่า 1 รางวัล

8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวด ในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าวหมาย รวมถึงภาพที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ การคร็อปภาพใหม่ หรือภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบเดียวกันกับผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วไม่ว่าจากเวทีใดๆ ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสิน แต่หากปรากฏทราบภายหลังวันตัดสินว่ามีการฝ่าฝืน หรือพบว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดภาพใดเข้าข่าย ผิดกติกา คณะกรรมการอำนวยการสามารถใช้ดุลยพินิจ พิจารณาตัดสิทธิ์ภาพนั้นได้ และหากปรากฏชัดว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวด เจตนาฝ่าฝืนกฎข้อนี้ คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพเข้าประกวดผู้นั้นไม่ให้ส่งภาพเข้าประกวดในทุกกิจกรรมของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเวลา 5 ปี ทั้งนี้หากผู้ส่งภาพเข้าประกวดที่เจตนากระทำผิดกติกาในภาพใดภาพหนึ่ง แต่ได้ส่งภาพอื่นเข้าประกวดด้วย แม้ภาพเหล่านั้นไม่ผิดกติกา ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้รับรางวัลใดๆด้วย

9. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายในโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดินประจำปี 2556 และคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้

10. คณะผู้จัดงาน มีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท

11. ไฟล์ภาพจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รวมทั้ง กลุ่มบริษัทในเครือ มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ภาพถ่าย และ ชิ้นงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร และประชาสัมพันธ์งานด้านการตลาดได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย ทั้งนี้บริษัทฯ จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้

12. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด


รางวัล

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน

• ชนะเลิศถ้วยพระราชทานในหัวข้อ “เสียง” ได้รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

• ชนะเลิศถ้วยพระราชทานในหัวข้อ “องค์ประกอบสี” ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

• ชนะเลิศถ้วยพระราชทานในหัวข้อ “สะพาน (อาจเป็นภาพสะพานจริงๆ หรือภาพที่มีความหมายถึงความเชื่อมต่อก็ได้)” ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

• ชนะเลิศถ้วยพระราชทานในหัวข้อ “ผจญภัย” ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

• ชนะเลิศถ้วยพระราชทานในหัวข้อ “อร่อย” ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

• ชนะเลิศถ้วยพระราชทานในหัวข้อ “สนุก” ได้รับถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทองเกียรติยศ

หัวข้อละ 1 รางวัล ได้รับเหรียญทองเกียรติยศ จากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ฯ และ เงินรางวัล 50,000 บาท จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงินเกียรติยศ

หัวข้อละ 1 รางวัล ได้รับเหรียญเงินเกียรติยศ จากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ฯ และ เงินรางวัล 20,000 บาท จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เหรียญทองแดงเกียรติยศ

หัวข้อละ 5 รางวัล (รวม 30 รางวัล) ได้รับเหรียญทองแดงเกียรติยศ จากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ และเงินรางวัล 5,000 บาท จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)


การส่งผลงาน : ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 21 เมษายน 2556

ส่งทางไปรษณีย์

โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน

ตู้ ปณ. 80 ปณศ. สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

(ต้องส่งให้ถึงภายในวันที่ 21 เมษายน 2556)

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดในรูปแบบ PDF ไฟล์ ได้ที่นี่

ส่งด้วยตนเอง

ที่ทำการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน

(ทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ)

ตั้งแต่วันที่ วันที่ 17-21 เมษายน 2556 เวลา 10.30-18.00 น.

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดในรูปแบบ PDF ไฟล์ ได้ที่นี่

ส่งไฟล์ทางเว็บไซด์ www.rpst.or.th คลิกที่นี่

สมัครและส่งผลงานได้ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 21 เมษายน 2556


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสรยา คงรักษา 091-115-7585

Views: 1827

Hot Links


© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service