ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 16 หัวข้อ " CELEBRATE " (15/11/2562)

ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 16 เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2563
หัวข้อ " CELEBRATE "
กำหนดส่งผลงานภาพถ่าย (โดยส่งผลงานภาพถ่ายเป็นซีดี/ดีวีดี)
ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2562
ส่งถึง : งานประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
ประกาศผลการตัดสิน วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ทาง www.photo.su.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2849 7538
Facebook : www.facebook.com/NarisdayPhotoContest

........................................................................

The 16th International Photographic Contest of
"CELEBRATE"
in the Commemoration of Prince Naris Day 2020
Submission for the Initial Selection
(The image files of photographs saved in CD or DVD)
Sent by post only between 1 - 15 November 2019
to Corporate Communication Department, Office of the President, Silpakorn University, 22 Borommarachachonnani Road, Talingchan District, Bangkok 10170 THAILAND
Announcement the Result : 31 January 2020 on the website : www.photo.su.ac.th
For more enquiries and further information, please contact us via :
Corporate Communication Department, Office of the President, Silpakorn University
22 Borommarachachonnani Road, Talingchan District Bangkok 10170. THAILAND
Telephone : +66 (0) 2849 7538
Facebook : www.facebook.com/NarisdayPhotoContest

Views: 47

Hot Links


© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service