เทศกาลศิลปะ 'มหากาด' ฉลองร้อยปีกาดหลวงเชียงใหม่เนื่องในโอกาสครบร้อยปีของกาดหลวงในปีพ.ศ.2553 เทศกาลเชิญร่วมเทศกาล 'มหากาด' เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์วัฒนธรรม

'ตลาดวโรรส' หรือที่รู้จักกันในนาม 'กาดหลวง' เป็นตลาดที่ใหญ่และสาคัญที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ มีความหลากหลายของชุมชนต่างเชื้อชาติและศาสนา ทั้งคนเมืองท้องถิ่น คนไทยเชื้อสายจีน อินเดียและอื่นๆ กาดหลวงมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2453 โดยพระราชชายาเจ้าดารารัศมี มีพระประสงค์ที่จะสร้างตลาดขึ้น จึงได้รวบรวมเงินส่วนพระองค์ร่วมกับเงินจากเจ้าอินทวโรรสฯ ผู้ครองนครเชียงใหม่ในสมัยนั้น ทำการย้ายกู่หรืออัฐิเจดีย์ของเจ้านายฝ่ายเหนือ จากสุสานข่วงเมรุไปรวบรวมไว้ที่วัดสวนดอก และได้สร้างตลาดขึ้นแทน ตลาดวโรรสได้ตั้งชื่อตามพระนามของเจ้าอินทวโรรสฯ โดยทั่วไปชาวบ้านมักเรียกตลาดแห่งนี้ว่า 'กาดหลวง' ซึ่งอาจหมายถึง 'ตลาดใหญ่' หรือ 'ตลาดของเจ้าหลวง'

ตลาดวโรรสได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายยุค และมีการพัฒนาขึ้นมากจากการติดต่อค้าขายกับแหล่งต่างๆ ทั้งในระดับชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ใกล้เคียง ระดับประเทศกับทางส่วนกลาง และระดับนานาชาติ ทั้งชาวจีน อินเดีย พม่า รวมถึงประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และชาติตะวันตก

พื้นที่ชุมชนในบริเวณกาดหลวงถือได้ว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เนื่องจากชุมชนในบริเวณนี้ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติและศาสนา ชุมชนชาวจีนที่เชี่ยวชาญในการค้าขายทองคำและอุปกรณ์การก่อสร้าง ชุมชนชาวอินเดียที่มีชื่อเสียงการขายผ้า และชาวพื้นเมืองที่เข้ามาค้าขายอาหาร ผักผลไม้สดและแปรรูป ในปัจจุบันได้เกิดชุมชนใหม่ที่ชื่อว่า 'ซอยแม้ว' ซึ่งมีการค้าขายของฝากและผ้าที่มีเอกลักษณ์ของชนเผ่า

บริเวณรอบๆ กาดหลวงยังมีตลาดต้นลำไย ตลาดนวรัฐและตลาดเทศบาลตั้งอยู่ใกล้ๆกัน จึงถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมตลาดของเชียงใหม่ ด้วยเหตุนี้ในพื้นที่บริเวณนี้จึงมีสถานที่ที่แสดงเห็นถึงวิถีชีวิตชุมชนอยู่มากมาย ทั้งศาลเจ้าจีน วัดพุทธ วัดซิกส์ สถานีตารวจ โรงพยาบาลและโรงเรียนในพื้นที่ รวมถึงพิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์ เป็นต้น พื้นที่บริเวณกาดหลวงมีการ ค้าขายกันอย่างคึกคักทั้งกลางวันและกลางคืน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในชุมชนย่านนี้ทาให้กาดหลวงยังคงเสน่ห์และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอยู่คู่เมืองเชียงใหม่มาถึงปัจจุบัน

เนื่องในโอกาสครบร้อยปีของกาดหลวงในปีพ.ศ.2553 ชาวกาดร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองความเจริญรุ่งเรืองที่ต่อเนื่องมาหนึ่งศตวรรษของกาดหลวง เพื่อฟื้นฟูย่านกาดและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นในชุมชน รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านธุรกิจ เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เป็นแนวทางของชาวกาดอย่างแท้จริง โดย นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล ศิลปินไทยเชื้อสายอินเดีย ผู้ที่เกิดและเติบโตมาในครอบครัวค้าขายที่กาดหลวง ร่วมกับทีมงานนาวินโปรดักชั่น ริเริ่มเทศกาล 'มหากาด' โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ 'ชาวกาด' ทุกเชื้อชาติและยุคสมัย รวมถึงชุมชนข้างเคียงทั้งตลาด ต้นลาไย ตลาดนวรัฐ ตลาดเทศบาล ช้างม่อย ราชวงศ์ และท้ายวัง เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์วัฒนธรรม

นาวิน เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปีพ.ศ.2514 สร้างสรรค์ผลงานภายใต้ชื่อ 'นาวินโปรดักชั่น' มาตั่งแต่ปี พ.ศ.2537 ความคิดทางศิลปะส่วนหนึ่งของเขาเกิดจากการสัมผัสชุมชนท้องถิ่นและประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน นับจากปีพ.ศ.2538 เขาได้ริเริ่มโครงการศิลปะ ‘นาวิน แกลเลอรี่ กรุงเทพ‘ โดยเปลี่ยนห้องโดยสารในรถแท็กซี่ให้กลายเป็นหอศิลป์เคลื่อนที่ ความสาเร็จของโครงการแท็กซี่แกลเลอรี่นี้ ผลักดันนาวินสู่การแสดงผลงานตามมหานครศิลปะทั่วโลก
เมื่อออกเดินทางแสดงผลงานระดับนานาชาติ นาวินต้องเผชิญกับผู้ชมและบริบทที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น จนทำให้นาวินเป็นที่ยอมรับในแนวทางการทำงานศิลปะศิลปะในรูปแบบโครงการที่มีส่วนร่วมกับสาธารณชน รวมถึงการวิพากษ์สังคมและผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในชุมชนและสังคม รวมถึงการนำประสบการณ์ส่วนบุคคลมาผสมผสานกับจินตนาการ

ผลงานของนาวินครอบคลุมการใช้ 'สื่อ' นานาประเภท ตั้งแต่จิตรกรรมและประติมากรรมจัดวาง ภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง หอศิลป์เคลื่อนที่ ป้ายโฆษณา การ์ตูน เกม ค็อกเทล รวมทั้งการตั้งพรรคการเมืองสมมติที่ชื่อว่า 'พรรคนาวิน' ที่มุ่งรวมสมาชิก 'นาวิน' จากทุกมุมโลก

พิธีเปิดเทศกาล 'มหากาด' จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 - 26 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมนำชมตลาด นิทรรศการ ประกวดและแข่งขันตามวิถีชีวิตชาวกาด การแสดงหลากหลายทางวัฒนธรรม และปิดท้ายด้วยการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นอกจากนี้ทีมงาน นาวินโปรดักชั่น ได้ร่วมมือกับนิตยสารเข็มทิศเชียงใหม่ (Compass Magazine) ซึ่งเป็นนิตยสารแจกฟรีสองภาษาที่ได้รับความนิยมสูงในท้องถิ่น จัดทำนิตยสารฉบับพิเศษ “มหากาด” เพื่อนำเสนอเรื่องราวในชุมชนกาดหลวงนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในมุมมองที่หลากหลายทั้งด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

กิจกรรมในเทศกาล 'มหากาด' ประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย ได้แก่การจัดแสดงผลงานศิลปะของทีมงานนาวินโปรดักชั่นและศิลปินถ่ายภาพรับเชิญ ในบริเวณตลาดและพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ในบริเวณบ้านของหลวงอนุสารสุนทร อาคารเก่าแก่ที่สำคัญในย่าน ยังได้จัดแสดงภาพถ่ายในอดีตของชุมชนกาดหลวง เป็นฝีมือของหลวงอนุสารสุนทรที่ถ่ายในช่วงปี พ.ศ.2450 - 2475 และส่วนใหญ่ยังไม่เคยปรากฎต่อสายตาสาธารณชน และช่างภาพอาวุโสบุญเสริม ศาสตราภัย รวมถึงวีดีทัศน์สารคดีบอกเล่าเรื่องราวความทรงจาของชุมชนและผลงานการร่วมกิจกรรมกับนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ ฯลฯ

เทศกาล 'มหากาด' จัดต่อเนื่องจนถึงวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 (ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 18.00 น. ชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ศูนย์ข้อมูลงานเทศกาล “มหากาด” ณ บ้านหลวงอนุสารสุนทร (บ้านตึก) ตรงข้ามพุทธสถาน ถนนท่าแพ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัท นาวิน โปรดักชั่น จำกัด โทรศัพท์ 081-111-9621 และ 0-5389-0213 หรือดู เว็บไซต์ : www.navinproduction.comที่มา: bangkokbiznews.com / 27 ธันวาคม 2553

Views: 289

Reply to This

© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service