การแสดง "จากเก่าสู่ใหม่"

Event Details

การแสดง "จากเก่าสู่ใหม่"

Time: March 14, 2014 from 9am to 12pm
Location: CMU Convention Center
City/Town: Bangkok, Thailand
Phone: 053 944 859
Event Type: performance
Latest Activity: Mar 10, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุด “จากเก่าสู่ใหม่ :

Neo Lanna Edutainment” ในงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค”

(Regional Research Expo) ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม

2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุด “จากเก่าสู่ใหม่ : Neo Lanna

Edutainment”

เป็นการนำเสนอวิวัฒนาการทางดนตรีและนาฏศิลป์ล้านนาจากอดีตสู่ปัจ

จุบัน ภายใต้การสร้างสรรค์ของสถาบันการศึกษาและศิลปิน ได้แก่

ดนตรีล้านนา นาฏศิลป์ร่วมสมัย เครื่องแต่งกายร่วมสมัย

โดยการจัดการนำเสนอในรูปแบบของการแสดงศิลปวัฒนธรรม

แสดงดนตรี การเดินแฟชั่นโชว์ การฟ้อนรำ

การแสดงผลงานศิลปะประกอบการบรรเลงเพลง

พร้อมการสอดแทรกแนวคิดของการสร้างสรรค์จากศิลปินและผู้เชี่ยวชา

ญด้านวัฒนธรรม โดยมีชุดการแสดง 4 ชุด ได้แก่

โดยวงช้างสะตน

การแสดงชุดที่ 1 การแสดงดนตรีล้านนาร่วมสมัย

การแสดงชุดที่ 2 การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย

การแสดงชุดที่ 3 การแสดงชุด "วาด เต้น เล่นเพลง"

การแสดงชุดที่ 4

การแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกายร่วมสมัย

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ ศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 053-944859

(ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมการแสดง)

Comment Wall

Comment

RSVP for การแสดง "จากเก่าสู่ใหม่" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

Hot Links


© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service