รายการ U@live เป็นรายการของนักศึกษาวิชา TV Pro ของนักศึกษาภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งเป็นประเภทรายการ talk show ซึ่งในกลุ่มของผมได้จัดทำ

Views: 32

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service